Gemeenteraads­verkiezingen 21 maart 2018

Test uw politieke voorkeur aan de hand van 25 stellingen

Deze partijen doen mee

1. Noordschil

Tussen het bedrijventerrein de Noordschil en de Drakenburgerweg moeten woningen komen.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"D66 is van mening dat er woningen kunnen worden gebouwd tussen de A1 en de Drakenburgerweg, mits er wordt voldaan aan de wettelijke eisen met betrekking tot geluid en luchtkwaliteit. D66 wil op de Noordschil een duurzame woonwijk bouwen die ruimte biedt aan betaalbare en middeldure koop- en huurwoningen, alternatieve woonvormen en levensloopwoningen. "

CDA

"Baarn heeft meer woningen nodig om het inwonertal op peil te houden. Dat is een voorwaarde om het voorzieningenniveau op peil te houden. Deze locatie leent zich goed voor woningbouw."

PvdA

"In Baarn is dringend behoefte aan voldoende geschikte woningen, met name voor Baarnse jongvolwassenen. Het bebouwen van de Noordschil kan veel woningen toevoegen aan de Baarnse woningvoorraad. Hiermee ontstaat er meer ruimte voor mensen die in Baarn willen wonen. Wat de PvdA betreft kan dit alleen als aan de wettelijke Europese normen voor fijnstof en geluid wordt voldaan."

ChristenUnie-SGP

"Wij willen iedereen in Baarn een plek geven om te wonen. Er is een aanzienlijk tekort. Op deze plek kunnen we flinke stappen zetten. Uitgangspunt is gezond en fijn wonen. Hiervoor dienen voldoende maatregelen genomen te worden. Wij zeggen niet klakkeloos nee."

Geen van beide

Oneens

Baarnse Onafhankelijke Partij

"Wat aan de orde is, is woningbouw op de Noordschil. Wonen dicht op de A1 is ongezond (o.a. vanwege fijnstof). Of de in de stelling genoemde locatie geschikt is voor woningbouw zal nader moeten worden onderzocht."

VVD

"Bouwen op de Noordschil is voor de VVD alleen aanvaardbaar als uit de onderzoeken die de komende tijd worden uitgevoerd BLIJKT dat het NIET ONGEZOND is om te bouwen op de Noordschil. Het zou een plek kunnen zijn waar een fraaie, innovatieve wijk, met zgn. “0 op de meter woningen”, gebouwd kan worden voor alle doelgroepen. "

GroenLinks

"GroenLinks is zeer terughoudend met nieuwe woningen, scholen en andere voorzieningen binnen 300 meter van de snelweg. Voor de beoogde bouwlocatie op de Noordschil betekent dit dat onderzocht wordt of aanvullende maatregelen, zoals een geluidswal of groene bufferzone voldoende bijdragen aan de kwaliteit van lucht en geluid om verantwoord te kunnen wonen op deze locatie. Als dit niet mogelijk is willen wij geen woningbouw op locatie de Noordschil."

Lijst Tinus Snyders

"ONS fixeren op de meest ongunstige plek is een aanslag op Baarn, geen Nieuwlandtoestanden langs de A1.. bekijk mogelijkheden van Drakenburgergracht/Zandheuvelweg tot Eembrugge.. pal op A1 zou je sport kunnen leggen.. combi met de Geeren.. Sportcentrum& dan op wat vrij komt, kan je bouwen. In ieder geval moet er gebouwd worden, voor starters ten eerste & alleenstaanden.. pak inbreimogelijkheden in het dorp aan.. plaats bedrijven uit, maak plan met regio."

Voor Baarn

"Bouwen van woningen op de Noordschil is alleen aan de orde als overtuigend is aangetoond dat het geen negatief effect heeft op de volksgezondheid. Hierbij gaan we uit van strengere normen dan de momenteel geldende wettelijke normen voor fijnstof en geluid."

2. Vuurwerk

Het zelf afsteken van vuurwerk met oud en nieuw moet in heel Baarn mogelijk blijven.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Legaal vuurwerk hoort bij oudjaar. Het afsteken van vuurwerk is IEDERS EIGEN VERANTWOORELIJKHEID."

ChristenUnie-SGP

"Wel willen we streng toezicht op het afsteken van illegaal vuurwerk en het afsteken buiten de daartoe bestemde tijden."

Voor Baarn

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

CDA

"Er kleven veel nadelen en risico's aan het vrij afsteken van vuurwerk, maar CDA Baarn is niet zo van de verboden. Het is wel alleszins de moeite waard om de komende raadsperiode met elkaar te kijken of één en ander beter te reguleren is, bijvoorbeeld door het alleen op sommige plaatsen af te steken of door onderscheid te maken tussen knal- en siervuurwerk."

Lijst Tinus Snyders

"Reguleren daar waar het noodzakelijk is, probeer de mentaliteit te veranderen, verbieden van alles van boven af, betekent een overheid, niet van deze tijd, oude gebruiken raken achterhaald, werk aan voortschrijdend inzicht. Voorts vuurwerkverbod, wie gaat het allemaal handhaven wat dus niet lukt? "

Oneens

Baarnse Onafhankelijke Partij

Geen toelichting gegeven

D66

"D66 is er voorstander van om alleen op een centrale plek vuurwerk af te steken."

GroenLinks

"GroenLinks wil uiteindelijk een verbod op consumentenvuurwerk. Het zelf afsteken van vuurwerk zorgt voor risico’s, luchtvervuiling en onacceptabele overlast voor mens en dier. Als alternatief zou een centrale, professionele vuurwerkshow een mogelijkheid zijn. GroenLinks wil zo snel mogelijk vuurwerkvrije zones aanwijzen rondom winkelcentra, verzorgingshuizen en dierenverblijven."

PvdA

"Oud en Nieuw moet een feest zijn voor iedereen. Op dit moment ervaart een grote groep mensen vooral overlast van vuurwerk. Wat de PvdA betreft is oud en nieuw pas een echte feestelijke traditie als het ook door iedereen zo wordt ervaren. Het instellen van vuurwerkvrije zones rondom bijvoorbeeld zorginstellingen helpt daarbij. "

3. Brink autovrij

De Brink moet autovrij worden.

Wat vinden de partijen?

Eens

GroenLinks

"Een autovrij centrum biedt ruimte voor levendigheid. Daarom wil GroenLinks zowel de Laanstraat als de Brink op vaste tijden autovrij maken. Dit geeft ruimte voor het winkelend publiek, terrasjes, evenementen en meer."

PvdA

"Een autovrije Brink zorgt voor een mogelijkheid om, tijdens de weekenden, leuke activiteiten te organiseren. Of om bijvoorbeeld tijdens mooie dagen de terrassen uit te breiden. Dit vergroot de levendigheid in het centrum en maakt Baarn aantrekkelijker om te bezoeken."

Lijst Tinus Snyders

"Onze huiskamer van het dorp met al die aanloopstraten, in de buurt de Pekingtuin.. zelfs reeksen van parken.. kanbruisend hart van het dorp worden, met een dorpshuis op het parkeerterrein naast de Pauluskerk. Maak middels gemeentelijke geldstromen mede het instandhouden zo van de kerk mogelijk. Net zo kan de Paaskerk mogelijk de bibliotheek bij Brandpunt krijgen. Plekken waar het echt rust is.. & toch van alles gebeurt, spreken aan."

Voor Baarn

"Is reeds een onderzoek naar gedaan en het is mogelijk. Er moet wel goed worden gekeken naar de andere routes, zodat hier geen onnodige overlast wordt veroorzaakt. "

Geen van beide

Baarnse Onafhankelijke Partij

"Een interessante stelling. Het autovrij maken van de Brink past alleen in een allesomvattend verkeersplan waarin ook het sluipverkeer wordt meegenomen."

Oneens

VVD

"Door de Brink autovrij te maken ontstaan verkeersproblemen in de straten rondom de Brink."

D66

"D66 is voorstander van een autoluwe Brink. Dit betekent dat De Brink wel bereikbaar blijft voor parkeren, maar dat er geen doorgaand verkeer meer mogelijk is."

CDA

"Als de Brink autovrij gemaakt wordt, verplaatst het autoverkeer zich vanzelf naar de omliggende wegen, die zo'n verkeersstroom helemaal niet aankunnen."

ChristenUnie-SGP

"Praktisch geen haalbaar idee. Doorgaand verkeer moet worden omgeleid. Hier willen we andere straten (lees: inwoners) niet mee belasten."

4. Onroerendezaakbelasting

De onroerendezaakbelasting (ozb) moet omlaag.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"U betaalt AL VOLDOENDE heffingen en belastingen, waarom zou u als eigen-woningbezitter nóg meer betalen?"

D66

"D66 staat voor verstandig financieel beleid en het zorgvuldig omgaan met belastinggeld. Indien mogelijk worden de lasten van de inwoners niet verder verhoogd of zelfs verlaagd."

Geen van beide

Lijst Tinus Snyders

"TEN EERSTE, niks alles volbouwen, wel investeren in ons Baarn, centrum, net als in wijken & recreatief buitengebied. Kwaliteit van leven moeten we op peil houden & als er dan vanzelf inverdieneffecten komen, is de LTS het met de stelling eens, OZB omlaag. De gemeente gaat dan brengen, in plaats van nemen. We moeten creatief omgaan met kosten, te beginnen met goede ruimtelijke ordening, onze grondposities moeten integraal worden ingezet, zo geld genereren."

Oneens

Baarnse Onafhankelijke Partij

"OZB is geen boete op wonen. Om de vele voorzieningen te handhaven en bijv. aan de klimaatdoelstellingen te voldoen is een OZB-verlaging ongewenst."

CDA

"De OZB mag zeker niet meer stijgen dan het inflatiepercentage. We moeten ons - nu het economisch even wat beter gaat - niet meteen rijk rekenen. Laten we in plaats daarvan de gelegenheid gebruiken om Baarn nog beter en mooier te maken. "

GroenLinks

"Het verlagen van de OZB mag volgens GroenLinks geen doel op zich zijn. Met de opbrengst van de onroerend zaakbelasting wordt o.a. het onderhoud van de openbare ruimte verbeterd, worden investeringen gedaan in groen en duurzaamheid, blijft het geld voor de zorg ook echt voor de zorg en wordt armoede aangepakt."

PvdA

"Baarn is een gemeente met veel goede voorzieningen, zoals zwembad de Trits, de Bibliotheek en theater de Speeldoos. Voor de continuïteit van deze voorzieningen is het belangrijk dat de gemeente daar met subsidie aan blijft bijdragen. Om dit te kunnen doen vindt de PvdA dat de inkomsten uit de onroerendezaakbelasting (OZB) op peil moeten blijven."

ChristenUnie-SGP

"De OZB stijgt alleen met inflatiecorrectie. Het opstellen van de begroting en meerjarenplanning gebeurt eerlijk, realistisch en verstandig."

Voor Baarn

"Landelijk gezien is het OZB tarief in Baarn al laag. Daarnaast is er geld nodig voor de voorzieningen waar we in Baarn zo trots op zijn ! Dat geld moet wel ergens vandaan komen."

5. Gescheiden afvalinzameling

Baarn moet overstappen op een systeem waarbij afval pas na inzameling wordt gescheiden, zodat inwoners dat niet meer zelf hoeven te doen.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Het afval kan inderdaad beter en efficiënter NA INZAMELING GESCHEIDEN worden, zodat inwoners van Baarn bovendien geen 4 verschillende minicontainers in de tuin nodig hebben."

D66

"Het scheiden van afval is goed voor het milieu. D66 Baarn is een voorstander van het scheiden van afval nadat het afval bij de inwoners is ingezameld. Het scheiden zal centraal in de provincie gaan gebeuren. Wel houden we de lasten die hier mee gemoeid zijn in de gaten."

Geen van beide

Lijst Tinus Snyders

"Sommigen scheiden groen op de composthoop, want hebben een grote tuin.. containers zijn daar geen probleem.. in een flatje kan het een onmogelijke zaak zijn.. maatwerk.. vandaar ook hier, weer het gaat om mentaliteit, instelling, mensen moeten het zelf doen, wie wil scheiden natuurlijk alle mogelijkheden. Vandaar ten ALLEN tijden, pas na inzameling, tenzij.. "

Oneens

Baarnse Onafhankelijke Partij

"Echter, als overtuigend wordt aangetoond dat met afvalverwerkingstations betere resultaten worden behaald moet daartoe vanzelfsprekend worden overgegaan."

CDA

"Gebleken is dat als inwoners zelf afval scheiden, dat mooie resultaten oplevert. Zelf afval scheiden verhoogt het milieubewustzijn. Toch valt er nog meer winst te halen wat betreft vermindering van het restafval. Als die vermindering van restafval lukt, dan kan de afvalstoffenheffing omlaag. Afvalscheiding loont dus, in meerdere opzichten."

GroenLinks

"GroenLinks zet zich niet alleen in voor optimale scheiding van afvalstoffen, zodat deze kunnen worden hergebruikt, maar streeft ook naar maximale reductie van (huishoudelijk) afval. Er wordt toegewerkt naar omgekeerd inzamelen, waarbij herbruikbaar afval (grondstoffen) aan huis worden opgehaald en restafval wordt weggebracht naar ondergrondse containers. Dit stimuleert zowel goed scheidingsgedrag als afvalvermindering, waardoor het restafval tot een minimum wordt beperkt."

PvdA

"Met het scheiden van huishoudelijk afval maak je als inwoner wel degelijk een verschil. Met zijn allen maken we als Baarn zeker een verschil door zoveel mogelijk hergebruik van afval mogelijk te maken en daarmee de milieu-onvriendelijke verbranding van afval te voorkomen."

ChristenUnie-SGP

"We produceren met elkaar een enorme berg afval. We zullen ons daarvan bewust moeten zijn. Wij vinden dat de vervuiler betaalt. Wie zijn afval goed scheidt wordt daarvoor beloond."

Voor Baarn

"Zolang er geen betere en betaalbare alternatieven zijn handhaven we het huidige systeem van inzameling. Na zo'n korte tijd al stoppen met gescheiden afval inzamelen zou een vorm van kapitaalvernietiging zijn."

6. Lokale producten

De gemeente moet geld steken in een campagne voor het kopen van producten die in of bij Baarn zijn gemaakt.

Wat vinden de partijen?

Eens

GroenLinks

"GroenLinks is voor het gebruik van duurzame, ecologisch verantwoorde, regionale producten. Dit is niet alleen goed voor de lokale ondernemers, maar ook voor het milieu. "

Lijst Tinus Snyders

"Mooi dorp door kleine bouwbedrijven te stimuleren, met als uitgangspunt versterking van eigenheid van elke plek & dorp & dat tot uitdrukking te brengen in het product.. versterk baarnse kwaliteit& maat. Campagne, koop plaatselijke producten, kan mede onze middenstand & bedrijven op peil houden, mik niet op grootschalige aanpak, regionale niche met toeleveranciers van hier maakt ons dorp om te bezoeken aantrekkelijk. "

ChristenUnie-SGP

"Wees loyaal, koop lokaal is ons motto. Campagne moet uiteraard samen met ondernemers."

Geen van beide

D66

"D66 betrekt graag de Baarnse ondernemers inclusief de ZZP-ers, maar kwaliteit moet voorop staan."

Oneens

Baarnse Onafhankelijke Partij

Geen toelichting gegeven

VVD

"Natuurlijk vinden we dat we als Baarnaars onze Baarnse ondernemers zoveel mogelijk moeten steunen en stimuleren om zoveel mogelijk lokaal te kopen maar wij zijn er NIET voor u daartoe te VERPLICHTEN."

CDA

"Gemeente Baarn moet ondernemers steunen door te zorgen voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat. Door bijvoorbeeld onnodige barrières weg te nemen, opdrachten aan Baarnse bedrijven te gunnen en vergunningen snel en eenvoudig af te geven. "

PvdA

"Het onder de aandacht brengen van lokale producten ziet de PvdA in eerste instantie als de verantwoordelijkheid van de ondernemers zelf. "

Voor Baarn

"Uiteraard moet je het wel stimuleren en als gemeente het goede voorbeeld geven, maar een campagne gaat te ver. Primair de verantwoordelijkheid van de ondernemer."

7. Maximumsnelheid Amsterdamsestraatweg

Baarn moet er bij de provincie op aandringen dat op de Amsterdamsestraatweg, tussen Oranjeboom en de Escherrotonde, de maximumsnelheid wordt verlaagd naar 50 km per uur.

Wat vinden de partijen?

Eens

Baarnse Onafhankelijke Partij

Geen toelichting gegeven

VVD

"De Amsterdamsestraatweg loopt door Baarn heen en kan daarom gezien worden als een weg BINNEN DE BEBOUWDE KOM waar de snelheid met name voor (overstekende) fietsers en voetgangers beter kan worden teruggebracht. "

D66

"D66 vindt dat de snelheid op het hele traject moet worden aangepast naar 50 km per uur, in plaats van gedeeltelijk 80 km per uur en gedeeltelijk 50 km per uur."

CDA

"CDA Baarn hecht grote waarde aan verkeersveiligheid voor álle verkeersdeelnemers. De Amsterdamsestraatweg is een zeer drukke weg, waar vaak hard gereden wordt. De oversteek voor fietsers en voetgangers is hierdoor te gevaarlijk."

GroenLinks

"GroenLinks vindt verkeersveiligheid belangrijk. Vaak is er in het verkeer te weinig aandacht voor voetgangers en fietsers. De Amsterdamsestraatweg wordt op verschillende punten regelmatig overgestoken door wandelaars en fietsers. Het verlagen van de maximumsnelheid, in combinatie met snelheidsbeperkende maatregelen, zou de verkeersveiligheid ten goede komen."

PvdA

"De Amsterdamsestraatweg heeft gedeeltelijk al 50 km per uur als maximum snelheid. Het oversteken van de Amsterdamsestraatweg tussen Oranjeboom en Esscherrotonde wordt door voetgangers en fietsers als gevaarlijk ervaren en er gebeuren regelmatig (bijna) ongelukken. Met het omlaag brengen van de maximum snelheid over de gehele weg wordt de weg veiliger."

Geen van beide

Lijst Tinus Snyders

"Reguleer naar intensiteit op bepaalde tijdstippen, DRUKKE WEG MET noodzaak van doorstroming, maatwerk. Baarn autoluw & waar wil je HOGER DAN 50 snelheid dan nog toestaan, overstekende mensen doodgereden door racegasten niet de bedoeling."

Oneens

ChristenUnie-SGP

"Met de ontwikkelingen bij paleis Soestdijk en de toestroom van verkeer die dit met zich meebrengt is een goede doorstroming wenselijk. Alles 50km per uur bevordert dit niet. In overleg met de provincie de toekomstige verkeersbewegingen te bespreken is uiteraard nodig."

Voor Baarn

"Er zit een logica in snelheden op wegen. Het is makkelijk om te roepen dat de snelheid lager moet, maar dat heeft ook onbedoelde ongunstige consequenties. Bovendien, je moet je als lokale partij bezighouden met dingen waar je over kunt/mag beslissen. Er bij de provincie op wijzen is geen garantie dat er iets gaat veranderen."

8. Raadplegend referendum

Bij belangrijke beslissingen moet de gemeente de inwoners om advies vragen in een raadplegend referendum.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"D66 is een voorstander van het betrekken van inwoners bij de lokale besluitvorming. De gemeente kan een raadplegend referendum organiseren over onderwerpen die heel Baarn aangaan."

GroenLinks

"GroenLinks vindt het belangrijk dat inwoners van Baarn, Lage Vuursche en Eembrugge al in een vroeg stadium kunnen meepraten over belangrijke beslissingen in onze gemeente. Met ‘beginspraak’ hebben zij ook daadwerkelijk invloed. Een raadplegend referendum kan daar een goede aanvulling op zijn."

Lijst Tinus Snyders

"Ook al in de planfase de mensen in meetings betrekken&dan iets doen met opmerkingen."

Geen van beide

Oneens

Baarnse Onafhankelijke Partij

Geen toelichting gegeven

VVD

"Inwoners kiezen iedere 4 jaar een gemeenteraad, DE GEMEENTERAAD moet ervoor zorgen dat de BELANGEN van alle inwoners maximaal worden BEHARTIGD."

CDA

"Rekening houdend met de belangen van individuen en minderheden, is het de opdracht aan de gemeenteraad het 'algemeen belang' te behartigen. Referenda vergroten en verscherpen de tegenstellingen in de samenleving."

PvdA

"Wij willen inwoners graag betrekken bij beslissingen die genomen worden door de gemeente. Wat de PvdA betreft doen we dat in de fase van planvorming, zodat inwoners daadwerkelijk kunnen beinvloeden hoe plannen uitgewerkt worden. Met een raadplegend referendum kunnen inwoners alleen ja of nee tegen een plan zeggen. Dat is wat ons betreft te beperkt en niet de manier om de ideeen en zorgen van inwoners serieus te nemen."

ChristenUnie-SGP

"De gekozen gemeenteraad als volksvertegenwoordiging neemt besluiten. Wel staan wij open om op verschillende manieren inwoners te betrekken bij nieuwe plannen en ideeën. "

Voor Baarn

"Doen we eens in de 4 jaar bij de verkiezingen."

9. Tegenprestatie uitkering

Mensen met een uitkering moeten in ruil daarvoor arbeid verrichten.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Als je gebruikt maakt van een uitkering, mag daar wat ons betreft een prestatie tegenover staan. Uiteraard in alle redelijkheid."

CDA

"Wie kan werken werkt. Werken is meedoen. Door mee te doen blijf je betrokken bij de samenleving. Van mensen met een uitkering mag een tegenprestatie gevraagd worden, maar wel één die passend is. "

ChristenUnie-SGP

"Bij langdurige bijstandsuitkering is het niet gek om iets voor de samenleving terug te doen. Mantelzorg, vrijwilligerswerk etc. vallen daar wat ons betreft onder."

Voor Baarn

"Binnen de redelijkheid van de mogelijkheden."

Geen van beide

D66

"Mensen moeten zoveel mogelijk gestimuleerd worden om te werken. Als dit niet lukt, moet de gemeente zorgen voor een vangnet. D66 wil dat het aantrekkelijker wordt om vanuit de bijstand een tijdelijke baan of een deeltijdbaan te accepteren."

Lijst Tinus Snyders

"Ouderen met weinig kansen is anders dan jongeren die werkervaring op zouden moeten doen, verplichten is paard achter de wagen.. leg uit, arbeid adelt, net als vrijwilligerswerk.. geven is leuk."

Oneens

Baarnse Onafhankelijke Partij

"De BOP bepleit hier maatwerk en coulance."

GroenLinks

"GroenLinks is voor maatwerk en vertrouwen voor mensen in de bijstand. Met de juiste zorg en ondersteuning helpen we mensen met een uitkering om actief te zijn in de samenleving. Dat kan ook door vrijwilligerswerk. Dit vraagt om maatwerk. Vrijwilligerswerk kan nooit verplicht worden. Een kleine bijverdienste mag men (gedeeltelijk) houden. "

PvdA

"Een tegenprestatie van een uitkering mag wel gevraagd worden. Zeker als het gaat om het ondernemen van actie om weer aan werk te komen, zoals vrijwilligerswerk. Maar het kan niet zo zijn dat mensen verplicht worden te werken voor hun uitkering (zonder salaris). Dan houd je ze juist weg van de arbeidsmarkt en werk je verdringing van betaalde banen in de hand."

10. Windmolens

In Baarn mogen geen windmolens komen.

Wat vinden de partijen?

Eens

Baarnse Onafhankelijke Partij

"De BOP ziet het belang in van alternatieve energieopwekking. Windparken op zee bieden meer voordelen dan op land."

VVD

"Binnen de gemeentegrenzen van Baarn is GEEN plaats voor WINDMOLENS. Er zijn genoeg andere plaatsen in Nederland waar ruimte is voor windmolens en waar ze niemands uitzicht en woongenot bederven."

D66

"D66 volgt de innovaties op het gebied van windenergie nauwlettend. Er wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van windenergiesystemen die minder ruimte in beslag nemen dan windmolens en die uit het zicht in gebouwen kunnen worden verwerkt."

CDA

"Windmolens in Baarn zullen de extreme en unieke openheid van het polderlandschap onaanvaardbaar aantasten. Windparken op zee zijn economisch en milieutechnisch een betere investering. Er kan lokaal meer ingezet worden op alternatieven als zonne-energie en aardwarmte."

Lijst Tinus Snyders

"Andere plekken al verpest lenen zich er beter voor, in Baarn zou het een aanslag zijn. Er moet gewerkt worden aan kwaliteit van Baarn, weg met onaangepaste bouw, werk mede aan terugdringing van die visuele vervuiling, voorts reduceer andere stoorzenders van de baarnse kwaliteit zoals lawaai, neem de A1& vliegverkeer, doorgaand verkeer eruit, streef naar autoluw dorp met goede langzaamverkeers routes, bundel langs A1 asfalt."

Geen van beide

Oneens

GroenLinks

"GroenLinks ondersteunt initiatieven van bewoners of energiecoöperaties voor het opwekken van duurzame energie. Windenergie maakt hier onderdeel van uit."

PvdA

"Windmolens mogen in Baarn komen wanneer daarvoor een plek gevonden wordt die geen overlast geeft voor omwonenden. Als een dergelijke plek in de gemeente wordt gevonden kunnen we met windmolens een bijdrage leveren aan de belangrijke klimaatdoelen door op deze schone manier energie op te wekken."

ChristenUnie-SGP

"Ook wij willen dat Baarn in 2030 klimaatneutraal is. Wij sluiten geen enkele innovatieve oplossing om daartoe te komen op voorhand uit."

Voor Baarn

"Wij zijn zeker niet tegen windmolens, maar juridisch gezien is er op het grondgebied van Baarn geen enkele locatie waar het zou mogen."

11. Cameratoezicht

De gemeente moet meer cameratoezicht inzetten met mobiele camera’s.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Het gebruik van camera's kan CRIMINALITEIT OPSPOREN EN VOORKOMEN. Wij zijn voor de inzet van mobiele camera's WAAR NODIG, bijvoorbeeld in het Canstonspark. "

D66

"D66 wil cameratoezicht alleen inzetten om diefstal en vernielingen tegen te gaan. D66 is zeer terughoudend in het gebruik van camera’s, omdat op dit moment de privacy van de burger nog niet voldoende is beschermd."

CDA

"Camera's zichtbaar èn onzichtbaar opstellen, op die plekken waar dat op dat moment het hardst nodig is. Op dit moment is dat, gezien de vernielingen, bijvoorbeeld gewenst in het Cantonspark, de Kleine Kom of de Pekingtuin. De camera’s helpen enorm bij de preventie, opsporing en identificatie van dader(s)."

ChristenUnie-SGP

"Ingebed in goede privacy moet dit mogelijk zijn om zo overlast, vandalisme, ciminaliteit in te perken."

Voor Baarn

"Camera's kunnen een preventieve werking hebben, daarnaast wordt de pakkans verhoogd."

Geen van beide

Lijst Tinus Snyders

"Daar waar de noodzaak evident is. Belangrijk ook dat achteraf gekeken kan worden wat gebeurd is. Naast camera’s mensen moeten op egoisme&vandalisme worden aangesproken, hou je aan regels. "

Oneens

Baarnse Onafhankelijke Partij

"De inzet van mobiele camera's creëert schijnveiligheid. De BOP bepleit effectiever politietoezicht."

GroenLinks

"GroenLinks wil cameratoezicht alleen toepassen in situaties waar veiligheid in het geding is EN waar niets anders helpt. Camera’s beperken mensen in hun grondrecht om te gaan en staan waar zij willen, zonder bemoeienis van de overheid. Die vrijheid beperken we echt alleen in het uiterste geval."

PvdA

"Het plaatsen van camera's in de openbare ruimte is wat de PvdA betreft een laatste redmiddel. Preventie en meer en gerichter toezicht en handhaving hebben wat ons betreft de voorkeur."

12. Voorschool

Baarnse kinderen tussen twee en vier jaar oud moeten naar de voorschool kunnen.

Wat vinden de partijen?

Eens

Baarnse Onafhankelijke Partij

Geen toelichting gegeven

D66

"Dit is op dit moment al mogelijk. Er moet voldoende informatie over worden gegeven. "

CDA

"CDA Baarn is voor gelijke kansen en daarom ook voor het invoeren van de ‘voorschool’, met speciale aandacht voor taal en ontwikkeling. Kinderen tussen twee en vier jaar krijgen recht op een aantal dagdelen voorschool, met de mogelijkheid voor aanvullende opvang voor ouders die dat willen. Het is dus geen verplichting. In de voorschool is aandacht voor taal en ontwikkeling."

GroenLinks

"GroenLinks wil voor ieder kind eerlijke kansen. Dit begint met een goede start in het onderwijs. Daarbij hoort de mogelijkheid tot deelname aan voorschoolse educatie. Een peuterspeelzaal speelt een belangrijke rol bij de sociaal-emotionele ontwikkeling en het voorkomen van taalachterstanden. Daarom moet de voorschool laagdrempelig toegankelijk zijn voor iedereen."

PvdA

"De PvdA wil gelijke kansen voor alle kinderen. Daarom willen we dat kinderen met een taal- en leerachterstand de kans krijgen om een aantal dagdelen per week naar een voorschool te gaan, voor vroeg- en voorschoolse educatie. Op die manier kunnen we achterstanden wegwerken en de kansen van deze kinderen vergroten. We werken daarbij graag samen met de al bestaande voorschoolse voorzieningen in Baarn zoals peuterspeelzalen en kinderdagverblijven."

Lijst Tinus Snyders

"Ieder kind moet mogelijkheid hebben."

ChristenUnie-SGP

"Het moet inderdaad mogelijk zijn, van verplichten kan echter geen sprake zijn."

Geen van beide

Oneens

VVD

"Kinderen in Baarn kunnen naar de peuterspeelzaal of naar een kinderdagverblijf, dat vinden wij een VERANTWOORDELIJKHEID VAN OUDERS."

Voor Baarn

"De voorschool is primair bedoeld voor kinderen met een taalachterstand en de gemeente is wettelijk verplicht dit te faciliteren De ouders van de 'overige' kinderen die het nodig vinden dat hun kind naar een voorschool gaat, moeten zelf de mogelijkheden onderzoeken. "

13. Winkelvergunning

De gemeente moet geen winkelvergunningen geven in de straten rondom de Laanstraat en de Brinkstraat.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Door detailhandel zoveel mogelijk te concentreren in het centrum dus rondom de Laanstraat en de Brinkstraat, zorgen we ervoor dat het WINKELGEBIED LEVENDIG blijft. Geen versnippering."

D66

"D66 zet zich in voor een levendig centrum zonder leegstand. We zijn er daarom een voorstander van om winkels zoveel mogelijk in het centrum te concentreren."

CDA

"Het winkelcentrum zal compacter moeten worden, zal moeten indikken, om aantrekkelijk te zijn. Verdere versnippering leidt tot meer gaten in ons winkelgebied."

GroenLinks

"Er is veel leegstand in de Laanstraat en de Brinkstraat. Uitbreiding van het aantal winkelruimtes is daarom niet wenselijk. GroenLinks wil dat in overleg met de ondernemers en de pandeigenaren een plan gemaakt wordt om de leegstand op te lossen d.m.v. tijdelijke, goedkopere huurcontracten. "

PvdA

"Er zijn nu al veel leegstaande winkelpanden in de Laanstraat en Brinkstraat. De PvdA ziet liever een gezellige Laanstraat en Brinkstraat zonder leegstand dan een groter winkelgebied met veel lege etalages. Daarom stimuleren we ondernemers zoveel mogelijk om zich te vestigen in het primaire winkelgebied, namelijk de Laanstraat en de Brinkstraat."

ChristenUnie-SGP

"Graag zien wij dat het centrum indikt. Winkelbestemmingen in de aanloopstraten kunnen wat ons betreft probleemloos omgezet worden naar bv woonbestemming."

Geen van beide

Baarnse Onafhankelijke Partij

"De BOP is voorstander van het inkrimpen van het centrumwinkelgebied."

Oneens

Lijst Tinus Snyders

"Aanloopstraten met allerhande functies zijn belangrijk. Doods winkelcentrum dreigt, om te komen waar het gebeurt, heb je de periferie rondom nodig. Vandaar maak plannen voor plekken met echt toegevoegde waarde als aanloop naar bloeiende winkelstraten met culturele functies. Bundel supermarkten bij elkaar zover mogelijk aan de winkelstraat in combi, met voor mensen van buiten gelijk begrijpelijk parkeren."

Voor Baarn

"Geen NIEUWE vergunningen en pandeigenaren de vrijheid geven voor een andere bestemming van het pand. Wel de concentratie van winkels in de Laanstraat en de Brinkstraat stimuleren."

14. De Speeldoos

Theater de Speeldoos moet naar het centrum verhuizen.

Wat vinden de partijen?

Eens

GroenLinks

"GroenLinks is voor een Cultuurhuis op de Brink, een bruisende plek, waar jong en oud terecht kan voor cultuur, educatie en ontmoeting. Dit hoort thuis in het centrum van ons dorp."

Lijst Tinus Snyders

"Natuurlijk.. tegelijk met autoluw dorp& voorts maak dorpshuis naast de Pauluskerk, parkeren ondergronds, zo op termijn besloten Brink, heb visie, verpoosplekken zoals binnenpleintuinen als pronkjuwelen in een aansprekend centrum met ook hotelfuncties, mensen moeten ergens slapen. Speeldoos/bib kan op Kooihoek mooie entree zijn, als je over villa achtige Eemnesserweg dorp binnenkomt.. niks daar 4-hoog achtergevel supermarkt. "

Voor Baarn

"Zo creëer je extra levendigheid voor het centrum. Nieuwbouw is op lange termijn waarschijnlijkl goedkoper dan renovatie van het huidige gebouw op lange termijn."

Geen van beide

Oneens

Baarnse Onafhankelijke Partij

"Met dien verstande dat indien er zich een realistisch plan aandient voor een 'gemeenschapshuis' - inclusief een bescheiden theater - op of nabij de Brink dan zal dat getoetst moeten worden op financiële haalbaarheid en ruimtelijke kwaliteit."

VVD

"De BEREIKBAARHEID en het grote aantal PARKEERPLAATSEN van de Speeldoos zijn cruciaal voor het succes van ons theater. Een verhuizing naar het centrum brengt het voortbestaan van het theater in gevaar, afgezien het feit dat een nieuwe Speeldoos een miljoenen-investering zou betekenen."

D66

"Uit onderzoek is gebleken dat het verhuizen van Theater De Speeldoos naar het centrum financieel niet mogelijk en verantwoord is. De raad heeft besloten om plannen op te stellen om Theater De Speeldoos, de bibliotheek en de Volksuniversiteit gezamenlijk te huisvesten."

CDA

"De Speeldoos, de Bibliotheek en de Volksuniversiteit kunnen elkaar goed versterken en hebben elkaar qua bedrijfsvoering nodig. Bezoekers weten de Speeldoos goed te vinden. Verhuizen van de Speeldoos naar het centrum is kapitaalvernietiging."

PvdA

"Het verplaatsen van theater de Speeldoos zorgt voor veel kosten. Kosten die we beter kunnen gebruiken om het theater toekomstbestendig te maken en ervoor te zorgen dat we belangrijke voorzieningen als de Speeldoos en de Bibliotheek in Baarn kunnen behouden."

ChristenUnie-SGP

"Dit is niet realistisch. Men wil het zelf ook niet en vreest voor een financiële strop als deze verhuizing wel wordt voorgesteld. Genoeg negatieve voorbeelden hiervan in het land."

15. Opknappen buitenwijken

De gemeente moet meer geld uitgeven aan het opknappen van de buitenwijken, ook als dat betekent dat er minder overblijft voor het centrum.

Wat vinden de partijen?

Eens

Baarnse Onafhankelijke Partij

Geen toelichting gegeven

GroenLinks

"GroenLinks kiest voor een toegankelijke, fietsvriendelijke inrichting en beter onderhoud in heel Baarn. Een goed onderhouden openbare ruimte draagt bij aan de leefbaarheid van de wijken. Daar waar onderhoud niet volstaat, is herinrichting nodig. Beter onderhoud en slimme inrichting zorgen ervoor dat bijvoorbeeld ouderen met een rollator weer zelfstandig de straat op kunnen. "

PvdA

"We vinden het belangrijk dat inwoners van alle wijken kunnen rekenen op een toegankelijke en groene openbare ruimte. Dat is wat ons betreft een stoep zonder obstakels, goed onderhouden openbaar groen en milieuvriendelijke bestrijding van onkruid. De PvdA ziet dat daarvoor in het bijzonder in de buitenwijken extra inzet nodig is."

Voor Baarn

"Baarn bestaat uit meer dan het centrum alleen. Ook de buitenwijken moeten goed onderhouden worden."

Geen van beide

Lijst Tinus Snyders

"Afweging gewenst."

Oneens

VVD

"In Baarn worden álle wijken goed onderhouden door de gemeente, de één niet beter dan de ander."

D66

"D66 vindt dat alle wijken in Baarn evenveel aandacht verdienen."

CDA

"Het centrum is het kloppend hart van Baarn, dat moet goed bijgehouden worden. De buitenwijken hoeven daarvan niet de dupe te worden. Waar onderhoud en investeringen nodig zijn, wordt dat gewoon uitgevoerd."

ChristenUnie-SGP

"Het centrum moet er aantrekkelijk en netjes bijliggen. (A-kwaliteit) De wijken moeten er ook netjes bijliggen (b-kwaliteit) maar hier kunnen en mogen inwoners ook hun bijdrage aan leveren door bijvoorbeeld ‘groen’ te adopteren."

16. Verbod bomenkap

Het moet in Baarn verboden zijn om gezonde bomen te kappen.

Wat vinden de partijen?

Eens

Baarnse Onafhankelijke Partij

"Vanzelfsprekend. Echter, er kunnen pertinente redenen zijn die dat onvermijdelijk maken. Altijd met een herplant- of verplaatsingsplicht."

CDA

"Baarn is prachtig groen, en dat moet zo blijven. In uitzonderlijke gevallen moeten gezonde bomen sneuvelen als zij grote schade aanrichten aan leidingen etc., maar alleen als dit niet op een andere manier op te lossen is. "

GroenLinks

"Bomen zijn belangrijk voor Baarn, vanwege het groene karakter van ons dorp, maar ook vanwege de luchtkwaliteit, schaduw, water en nog veel meer. GroenLinks wil alleen kappen bij gevaarlijke situaties of als andere bomen teveel in de verdrukking komen. Door goed onderhoud en het kiezen van de juiste boomsoorten voorkomen we bomenziekten en overlast. Het vergunningvrij kappen wordt teruggedraaid en we gaan in gesprek over verstandig bosbeheer."

Geen van beide

Lijst Tinus Snyders

"Soms staat iets in de weg, we zijn gezegend met oude bomen.. ons groene kapitaal, vandaar bomen beeldbepalend natuurlijk sparen& eromheen kan je ook bouwen als creatieve oplossing. Respect voor natuur uitgangsgpunt, beperk preventief kappen.. weg is weg, alleen als er reëel gevaar is, handelen. Gezonde bomen betekent vogels, dieren, zien van eekhoorntjes, koester de aarde."

Oneens

VVD

"Bomen zijn prachtig en het GROEN in Baarn moet GEKOESTERD worden maar soms moet er een uitzondering worden gemaakt, bijvoorbeeld als een boom ontwikkelingen in de weg staat of gevaar oplevert."

D66

"D66 vindt dat het toegestaan is om bomen te kappen als deze de veiligheid in gevaar brengen en om gezond groenbeheer te kunnen garanderen. De herplantingsplicht moet worden voortgezet."

PvdA

"Wanneer er door de gemeente gezonde (of zieke) bomen worden gekapt, wordt er via het Bomenfonds in Baarn altijd een boom terug geplant. Wel dient de gemeente terughoudend te zijn in het kappen van gezonde bomen. Ook voor inwoners wil de PvdA geen verbod op het kappen van (gezonde) bomen. Het moet inwoners namelijk vrij staan om hun tuin anders in te richten als ze dat willen. Wel moedigen wij inwoners aan om hun tuin zo groen mogelijk te maken."

ChristenUnie-SGP

"Wij vinden dat Baarn groen moet blijven. Bij een bouwplan is het soms nodig dat hiervoor groen moet wijken. Echter middels herplant vindt compensatie plaats. "

Voor Baarn

"In sommige gevallen kan er de noodzaak bestaan om een boom te kappen. Binnen de gemeente Baarn bestaat er sinds enige tijd de 'herplantingsplicht' dus voor elke boom die wordt gekapt moet er een nieuwe worden teruggeplaatst. "

17. Schoolzwemmen

Baarn moet het schoolzwemmen opnieuw invoeren.

Wat vinden de partijen?

Eens

Baarnse Onafhankelijke Partij

Geen toelichting gegeven

D66

"D66 wil schoolzwemmen mogelijk maken voor de basisscholen die daarvan gebruik willen maken."

Lijst Tinus Snyders

"Prima zaak."

Voor Baarn

"Uiteraard !! Dat is 1 van onze speerpunten in het verkiezingsprogramma."

Geen van beide

Oneens

VVD

"Zwemles is een VERANTWOORDELIJKHEID VAN OUDERS. Het schoolzwemmen is een aantal jaren geleden in Baarn afgeschaft, mede doordat het voor scholen moeilijk is te organiseren, en het een (te) grote verantwoordelijkheid is voor de onderwijzers."

CDA

"Alle kinderen in Baarn krijgen de mogelijkheid om te leren zwemmen. De gemeente faciliteert en stimuleert door financiële belemmeringen uit de weg te ruimen. Scholen geven aan dat schoolzwemmen om personele en logistieke redenen niet wenselijk is. Bovendien: na verdrinkingsgevallen tijdens het schoolzwemmen willen scholen de zware verantwoordelijkheid niet dragen."

GroenLinks

"GroenLinks vindt het belangrijk dat alle kinderen leren zwemmen. Schoolzwemmen is hiervoor niet het meest efficiënte middel. Gratis zwemlessen voor kinderen uit gezinnen met de laagste inkomens en extra aandacht voor nieuwkomers zijn betere methodes om alle kinderen aan een zwemdiploma te helpen."

PvdA

"Het lesprogramma van basisscholen is nu al erg vol. Scholen verplichten om aan hun leerlingen schoolzwemmen aan te bieden zou veel scholen daarom in de problemen brengen. In plaats daarvan moeten we zwemlessen buiten de scholen om zo toegankelijk mogelijk maken, vooral voor gezinnen die de lessen niet kunnen betalen. De mogelijkheid voor korting op zwemles voor gezinnen met een lager inkomen wil de PvdA behouden en waar mogelijk uitbreiden."

ChristenUnie-SGP

"Praktisch is dit niet haalbaar. We vinden het wel belangrijk dat alle kinderen hun zwemdiploma halen. Alle kinderen moeten daarvoor de kans krijgen waarbij de gemeente financieel kan bijspringen voor mensen met een laag inkomen."

18. Burgerbudgetten groenonderhoud

De gemeente moet een deel van het geld voor het onderhoud van parken en plantsoenen door burgers zelf laten besteden.

Wat vinden de partijen?

Eens

Baarnse Onafhankelijke Partij

"Als de wens daartoe door inwoners wordt geuit."

VVD

"Wij staan voor zoveel mogelijk INWONERPARTICIPATIE. Baarnaars weten vaak zelf goed genoeg wat in hun buurt of wijk past. Samen werken aan je woonomgeving is bovendien goed voor de sociale cohesie."

D66

"D66 wil dat de gemeente de inwoners van Baarn de mogelijkheid geeft om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor de leefbaarheid van hun straat of wijk. Dat geldt dus ook voor parken en plantsoenen. Inwoners niet alleen informeren, maar ook daadwerkelijk verantwoordelijk maken voor een project, inclusief budget, inspraakrondes en het meedenken over ontwikkeling en uitvoering. "

GroenLinks

"Bewoners zijn over het algemeen erg betrokken bij hun directe leefomgeving. GroenLinks is voorstander van het principe Right to Challenge, waarbij inwoners het recht hebben om zelf met plannen te komen als alternatief voor plannen/werkzaamheden vanuit de gemeente. Vaak kunnen bewoners met minder geld meer doen. Dit komt de kwaliteit van de openbare ruimte ten goede."

PvdA

"Inwoners met goede ideen en intiatieven steunen we als PvdA graag. Zeker wanneer het gaat om de openbare ruimte. Bewoners van een straat of buurt weten vaak het beste wat nodig is en wat past in hun woonomgeving."

Lijst Tinus Snyders

"Prima als er een gestructureerde aanpak door de buurt is, eigen accent geven aan het groen kan heel verrassend zijn zoals elders gebeurt. Komt er niks uit de buurt, klaar. "

ChristenUnie-SGP

"De openbare ruimte is van ons allemaal. Bijna overal beheert de gemeente de ruimte. Inwoners kunnen dit ook heel goed zelf doen. De kwaliteit wordt hoger en de buurt leuker. En het versterkt de sociale samenhang."

Geen van beide

Oneens

CDA

"CDA Baarn vindt de kwaliteit van de openbare ruimte erg belangrijk. Het onderhoudsniveau en de beeldkwaliteit van de parken en plantsoenen in ons Vorstelijk Baarn moeten eenduidig zijn. Daarom moet de gemeente zelf de regie houden."

Voor Baarn

"Het aanmoedigen van burgers om naar hun eigen leefomgeving te kijken en met ideeën te komen juichen wij van harte toe. De gemeente moet deze ideeën beoordelen naar de mogelijkheden en ze bespreken met de bewoners, maar de eindverantwoordelijkheid ligt bij de gemeente. "

19. Jongerenraad

In Baarn moet een jongerenraad komen die voorstellen kan aandragen bij de gemeenteraad.

Wat vinden de partijen?

Eens

Baarnse Onafhankelijke Partij

Geen toelichting gegeven

VVD

"Het is voor raadsleden niet altijd goed te beoordelen wat jongeren belangrijk vinden in Baarn. Daarom zou het goed zijn een jongerenraad te starten, net zoals er een seniorenraad is. Wij zullen pleiten voor een BREED ADVIESORGAAN waar de diverse doelgroepen zoals jongeren, senioren, gehandicapten etc. in vertegenwoordigd worden."

D66

"D66 is voorstander van het tijdig betrekken van jeugd en jongeren, bij de onderwerpen die hen aangaan, op manieren die hen aanspreken. Naast de inwonerstop moet er ook een jeugdtop komen."

GroenLinks

"We praten niet óver jongeren, maar mét jongeren over de inrichting van speel-, sport- en ontmoetingsruimte, jongerenwerk, bestrijding van jongerenoverlast en decentralisatie van de jeugdzorg. GroenLinks steunt initiatieven van jongeren waarmee eigen regie wordt bevorderd en waarmee zij hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. De gemeente zorgt ervoor dat zij hun ideeën kunnen uitvoeren."

ChristenUnie-SGP

"Goed idee!"

Voor Baarn

"Staat ook prominent in ons verkiezingsprogramma. Juist de jongeren moeten gehoord worden immers zij zijn onze toekomst."

Geen van beide

Lijst Tinus Snyders

"Alle bewoners moeten in staat gesteld worden voorstellen te doen, niet alleen jongeren, overigens eens dat er iets voor jongeren moet gebeuren, helder."

Oneens

CDA

"CDA Baarn vindt de mening van jongeren belangrijk. Voorstellen mogen altijd aangedragen worden, daar zijn reeds bestaande kanalen voor. Het staat jongeren vrij om een jongerenraad te vormen, maar 'moeten' vindt CDA Baarn niet passend."

PvdA

"Wij willen jongeren graag betrekken bij besluiten die door de gemeente (raad) genomen worden. We denken dat we dat het beste kunnen doen door jongeren uit te nodigen om mee te denken over een specifiek plan of idee mee te denken. Bijvoorbeeld over de inrichting van jongerenontmoetingsplekken, zoals dat op initiatief van de PvdA is gebeurd. We denken dat dat daar onder jongeren meer interesse voor is en dat het ook beter haalbaar is dan een jongerenraad."

20. Inburgering

Organisaties die nieuwkomers met een verblijfsvergunning (statushouders) helpen bij hun inburgering, moeten subsidie krijgen van de gemeente.

Wat vinden de partijen?

Eens

Baarnse Onafhankelijke Partij

Geen toelichting gegeven

D66

"D66 ondersteunt het huidige beleid waarbij deze organisaties al subsidie krijgen."

CDA

"- Een aantal organisaties wordt al gesubsidieerd voor de hulp bij inburgering. - Focus moet liggen op taal en werk. - Concrete/meetbare doelen stellen en deze koppelen aan de subsidie."

GroenLinks

"Een goede integratie is van groot belang voor nieuwe Baarnaars. GroenLinks stimuleert maatschappelijke initiatieven die dit bevorderen. Soms kan subsidie daarbij helpen. Daarnaast zijn goede, professionele inburgeringscursussen en taallessen nodig."

PvdA

"Organisaties die Baarnse nieuwkomers helpen bij inburgering krijgen al subsidie en behouden die ook wat ons betreft. Inburgering is van groot belang voor nieuwkomers, het helpt ze om de weg te vinden in de Baarnse samenleving en daaraan deel te kunnen nemen."

ChristenUnie-SGP

"Dit gebeurt nu ook al. Organisaties als vluchtelingenwerk en Welzijn Baarn krijgen hiervoor subsidie. Particuliere initiatieven die hieraan ook een bijdrage willen leveren kunnen hiervoor wat ons betreft ook subsidie krijgen."

Geen van beide

Oneens

VVD

"Er zijn reeds VOLDOENDE TRAJECTEN voor nieuwe Baarnaars om in te burgeren in Baarn. Wij vinden het van groot belang dat nieuwe Baarnaars zo spoedig mogelijk de taal leren en aan de slag gaan. We moeten deze mensen goed opvangen in de Baarnse samenleving en verwachten van hen maximale inzet om goed en snel te integreren."

Lijst Tinus Snyders

"Overheid heeft kerntaken&mooi dat burgerorganisaties dat aanvullen, maar werf dan zelf noodzakelijke fondsen. "

Voor Baarn

"Het is landelijk beleid dat statushouders zelf hun inburgering betalen. Uiteraard steunen wij organisties en vrijwilligers die deze mensen helpen en oa de bibliotheek is al een project gestart waar zij terecht kunnen."

21. Betaald parkeren

De gemeente moet betaald parkeren invoeren in het centrum.

Wat vinden de partijen?

Eens

GroenLinks

"Ons centrum is het visitekaartje voor Baarn. Wie met de auto komt, wil comfortabel kunnen parkeren. In de huidige situatie is er vaak geen plek, zijn de parkeervakken krap en verkeren de parkeerterreinen in slechte staat. Het opknappen van de parkeervoorzieningen wordt wat ons betreft betaald door de mensen die hier parkeren en niet uit de algemene middelen. Met betaald parkeren stimuleer je mensen bovendien om vaker op de fiets of lopend naar het centrum te komen."

Geen van beide

Oneens

Baarnse Onafhankelijke Partij

Geen toelichting gegeven

VVD

"Zeer oneens! Het centrum van Baarn staat bij het winkelend publiek in de omgeving goed bekend en het ONBETAALD PARKEREN speelt daarbij een rol. Om het de ondernemers in het centrum niet moeilijker te maken dan het al is, moet het onbetaald blijven. "

D66

"D66 is geen voorstander van betaald parkeren in het centrum, maar wil wel de blauwe zone op bepaalde plekken uitbreiden."

CDA

"Dit zou de concurrentiepositie van onze Baarnse middenstanders zeer ernstig benadelen. Bovendien is het de vraag voor welk probleem dit een oplossing zou zijn."

PvdA

"Het invoeren van betaald parkeren zal het winkelgebied van Baarn voor mensen uit de regio minder aantrekkelijk maken. Uiteindelijk zal dat leiden tot het verdwijnen van Baarnse winkels en dus meer leegstand. Daarom vinden wij het belangrijk dat iedereen in het centrum gratis kan blijven parkeren. Wel kan een blauwe zone zorgen voor het beschikbaar houden van voldoende parkeergelegenheid."

Lijst Tinus Snyders

"Het zou op dit moment de doodsteek voor het centrum zijn, de LTS is tegen al die auto’s in het centrum, het liefst onder de grond, zo kan de kwaliteit van het dorp enorm toenemen, bij Brink of aan Nieuwstraat bij entree van centrum, onder Kooihoek moet NET ZO op termijn het gebeuren.. er moet visie zijn.. we dreigen nu onszelf klem te zetten met gemiste kansen. Op termijn aan A1 een transferium? Vandaar naar de baarnse parels& Lage Vuursche?"

ChristenUnie-SGP

"We zijn in de regio nog redelijk uniek in het ‘vrij’ parkeren. Wij vrezen dat invoeren van betaald parkeren bezoekers uit de regio zal weren uit ons centrum."

Voor Baarn

"Wel de blauwe zone uitbreiden en hier goed op handhaven."

22. Sociale werkplaats

De gemeente moet werk blijven bieden aan mensen die vroeger op de sociale werkplaats terecht konden.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Mensen met een beperking hebben ook recht op een zinvolle dagbesteding."

D66

"D66 wil dat zoveel mogelijk mensen werken en meedoen. Mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt hebben recht op werk en een eerlijke beloning."

CDA

"Naast de morele plicht heeft de gemeente ook een voorbeeldfunctie ten opzichte van andere werkgevers."

GroenLinks

"GroenLinks vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Beschutte sociale werkplaatsen zijn voor sommigen de enige veilige manier van werken. Voor hen blijft een dergelijke mogelijkheid bestaan. Baarn kan daar lokaal invulling aan geven."

PvdA

"Baarnaars met een beperking ondersteunen we bij het vinden van passend werk. Samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties zorgen we ervoor dat er (aangepaste) banen zijn. Als gemeente geven we het goede voorbeeld door zelf ook personen met een (arbeids)beperking in dienst te nemen."

Lijst Tinus Snyders

"VANzelfsprekend als het merendeel gedoemd gaat zijn, thuis te zitten& werk bieden, klop ook aan bij landelijke overheid aan.. die de boel toch enigszins verziekt heeft."

ChristenUnie-SGP

"Dat is inderdaad een verplichting van de gemeente. Het actief benaderen van de arbeidsmarkt door de gemeente kan verbeteren. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen in onze samenleving."

Voor Baarn

"De mogelijkheden voor deze groep mensen is op dit moment zeer ernstig beperkt en als gemeente moet je deze mensen blijven ondersteunen."

Geen van beide

Oneens

Baarnse Onafhankelijke Partij

"De gemeente moet zich in elk geval meer dan voorheen blijvend inspannen voor deze werkzoekenden. Het Rijk dient hiervoor voldoende middelen ter beschikking te stellen!"

23. Maatschappelijke stage

Baarn moet vasthouden aan de verplichte maatschappelijke stage voor middelbare scholieren, ook nu die verplichting landelijk is afgeschaft.

Wat vinden de partijen?

Eens

GroenLinks

"GroenLinks vindt het belangrijk dat scholieren midden in de samenleving staan. De maatschappelijke stages door leerlingen van het voortgezet onderwijs dragen hieraan bij en blijken bovendien een bron voor nieuwe vrijwilligers. In samenwerking met onderwijs, vrijwilligerscentrale, en instellingen worden deze stages gecontinueerd."

Geen van beide

VVD

"De maatschappelijke stage maakt scholieren bewust van hun plek in de samenleving en dat het waardevol is elkaar, jong en oud, te helpen. De maatschappelijke stage is geen verplichting meer. Wij hopen dat Baarnse scholen de maatschappelijke stage voortzetten, maar vinden dat scholen het zelf flexibel mogen inzetten."

Oneens

Baarnse Onafhankelijke Partij

Geen toelichting gegeven

D66

"D66 wil de maatschappelijke stage vanuit de gemeente stimuleren, maar de school zelf mag bepalen of ze dit hun leerlingen aanbieden."

CDA

"CDA Baarn ziet het belang in van de maatschappelijke stage voor jongeren. Door hun directe omgeving op een andere manier te leren kennen en een actieve bijdrage te leveren aan de samenleving ontwikkelen zij o.a. een besef van normen en waarden. Het is echter niet aan de gemeente om dit af te dwingen. Wel wil CDA Baarn scholen helpen als zij dit tot een onderdeel van hun lesprogramma maken."

PvdA

"We laten scholen graag vrij in de keuze of ze een maatschappelijke stage willen organiseren. De verplichting is al enkele jaren geleden landeijk afgeschaft en bij sommige Baarnse scholen is de stage behouden. Anderen passen het kennismaken met maatschappelijke organisaties op een andere manier in het schoolprogramma in. Wat de PvdA betreft behouden we deze vrijheid voor scholen. Ook om hen niet met allerlei verplichtingen op te zadelen."

Lijst Tinus Snyders

"Verplichten kan toch helemaal niet, werkt niet. "

ChristenUnie-SGP

"De gemeente kan het niet verplichten, maar kan bij het onderwijs wel een lans breken voor de maatschappelijke stage. We vinden het voor zowel de leerling in zijn/haar persoonlijke ontwikkeling, als voor de samenleving, meerwaarde bieden."

Voor Baarn

"Wij zien dit als de verantwoordelijkheid van de scholen."

24. Openingstijden

Winkeliers in Baarn moeten zelf kunnen bepalen tot hoe laat ze ’s avonds openblijven.

Wat vinden de partijen?

Eens

Baarnse Onafhankelijke Partij

Geen toelichting gegeven

VVD

"Winkeliers moeten ZELF KUNNEN BEPALEN tot hoe laat ze open zijn. En zelf de afweging maken of het lonend is. "

D66

"D66 heeft destijds het initiatief genomen voor verruiming van de vrijstelling, en deze mag nog ruimer worden."

CDA

"Ondernemers hebben vrijheid nodig om te kunnen ondernemen. Niet te veel beperkingen opleggen. Ondernemers hebben er zelf belang bij samen te werken en chaos te voorkomen."

GroenLinks

"Ondernemers kunnen hun eigen openingstijden bepalen die past bij hun bedrijfsvoering. Dit mag uiteraard niet tot onaanvaardbare overlast leiden."

PvdA

"Wat de PvdA betreft krijgen winkeliers zelf de mogelijkheid om open te gaan op de momenten dat zij open willen zijn. Een beperking van de openingstijden door de overheid vinden we niet meer van deze tijd. Een winkelier mag zijn openingstijden afstemmen op de behoefte van zijn consument."

Lijst Tinus Snyders

"Ieder heeft zijn rust nodig, open blijven is geen verplichting maar als winkels aanloop weten te genereren ‘s avonds prima, ieder heeft zo met zichzelf & elkaar het eigen af te wegen BELANG."

Voor Baarn

"De ondernemer de vrijheid geven om te ondernemen, maar er samen voor waken dat het leuk blijft. "

Geen van beide

Oneens

ChristenUnie-SGP

"De mogelijkheden binnen de winkeltijdenwet zijn al ruim genoeg. We mogen winkeliers ook wel een beetje helpen om tijdig hun rustmomenten te kunnen hebben. "

25. Coffeeshop

In Baarn moet een coffeeshop kunnen komen.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"D66 wil de verkoop van cannabis reguleren. Dit maakt een eind aan de huidige gedoogsituatie. Door het reguleren van de voor- en achterdeur van de coffeeshop beperk je de gezondheidsrisico’s, bespaar je op politiecapaciteit en verhoog je de algemene veiligheid."

GroenLinks

"GroenLinks ziet een coffeeshop als een vorm van horeca. Indien een coffeeshop zich netjes aan de regels houdt en geen overlast veroorzaakt, vinden wij dat we dit, net als andere horeca, moeten toestaan."

Lijst Tinus Snyders

"Indien behoefte, OK."

Geen van beide

Baarnse Onafhankelijke Partij

"Geen prioriteit."

Voor Baarn

"Eerst de aanvoer (inkoop) van de wiet legaliseren, zodat ook de kwaliteit gewaarborgd wordt om zodoende de criminaliteit buiten de deur te houden."

Oneens

VVD

"Wij zijn als liberalen voor VRIJE VESTIGING VAN WINKELS EN BEDRIJVEN maar gezien de te verwachten overlast en mogelijke criminaliteit die een coffeeshop aantrekt, zouden wij een dergelijke vestiging in Baarn niet aanmoedigen."

CDA

"Geen coffeeshop in Baarn. Drugsgebruik en criminaliteit gaan vaak hand in hand. CDA Baarn wil alle inwoners van Baarn, en met name kwetsbare jongeren, beschermen tegen de gevaren van drugsgebruik. "

PvdA

"De PvdA is geen tegenstander van softdrugs, maar de drugs die in coffeeshops verkocht wordt gaat steeds meer richting harddrugs. En omdat teelt nog niet legaal is brengt een coffeeshop altijd illegale activiteiten met zich mee aan de achterdeur. "

ChristenUnie-SGP

"Wij staan voor een gezonde samenleving. De producten die hier verstrekt worden staan haaks op die kernwaarde. "

Zijn er onderwerpen die u extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resulaat.

Extra belangrijke onderwerpen

Welke partijen wilt u meenemen in het resultaat?

U kunt kiezen voor alle partijen, die aan de verkiezingen deelnemen. U kunt ook een eigen selectie maken van tenminste drie partijen.

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

Uw mening komt het best overeen met:

0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst

Selecteer hieronder de partijen die u met elkaar wil vergelijken

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1. Noordschil Extra belangrijk

Tussen het bedrijventerrein de Noordschil en de Drakenburgerweg moeten woningen komen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Baarnse Onafhankelijke Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wat aan de orde is, is woningbouw op de Noordschil. Wonen dicht op de A1 is ongezond (o.a. vanwege fijnstof). Of de in de stelling genoemde locatie geschikt is voor woningbouw zal nader moeten worden onderzocht."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Bouwen op de Noordschil is voor de VVD alleen aanvaardbaar als uit de onderzoeken die de komende tijd worden uitgevoerd BLIJKT dat het NIET ONGEZOND is om te bouwen op de Noordschil. Het zou een plek kunnen zijn waar een fraaie, innovatieve wijk, met zgn. “0 op de meter woningen”, gebouwd kan worden voor alle doelgroepen. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 is van mening dat er woningen kunnen worden gebouwd tussen de A1 en de Drakenburgerweg, mits er wordt voldaan aan de wettelijke eisen met betrekking tot geluid en luchtkwaliteit. D66 wil op de Noordschil een duurzame woonwijk bouwen die ruimte biedt aan betaalbare en middeldure koop- en huurwoningen, alternatieve woonvormen en levensloopwoningen. "

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Baarn heeft meer woningen nodig om het inwonertal op peil te houden. Dat is een voorwaarde om het voorzieningenniveau op peil te houden. Deze locatie leent zich goed voor woningbouw."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks is zeer terughoudend met nieuwe woningen, scholen en andere voorzieningen binnen 300 meter van de snelweg. Voor de beoogde bouwlocatie op de Noordschil betekent dit dat onderzocht wordt of aanvullende maatregelen, zoals een geluidswal of groene bufferzone voldoende bijdragen aan de kwaliteit van lucht en geluid om verantwoord te kunnen wonen op deze locatie. Als dit niet mogelijk is willen wij geen woningbouw op locatie de Noordschil."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "In Baarn is dringend behoefte aan voldoende geschikte woningen, met name voor Baarnse jongvolwassenen. Het bebouwen van de Noordschil kan veel woningen toevoegen aan de Baarnse woningvoorraad. Hiermee ontstaat er meer ruimte voor mensen die in Baarn willen wonen. Wat de PvdA betreft kan dit alleen als aan de wettelijke Europese normen voor fijnstof en geluid wordt voldaan."

 • Lijst Tinus Snyders: Oneens
  Toelichting van de partij

  "ONS fixeren op de meest ongunstige plek is een aanslag op Baarn, geen Nieuwlandtoestanden langs de A1.. bekijk mogelijkheden van Drakenburgergracht/Zandheuvelweg tot Eembrugge.. pal op A1 zou je sport kunnen leggen.. combi met de Geeren.. Sportcentrum& dan op wat vrij komt, kan je bouwen. In ieder geval moet er gebouwd worden, voor starters ten eerste & alleenstaanden.. pak inbreimogelijkheden in het dorp aan.. plaats bedrijven uit, maak plan met regio."

 • ChristenUnie-SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij willen iedereen in Baarn een plek geven om te wonen. Er is een aanzienlijk tekort. Op deze plek kunnen we flinke stappen zetten. Uitgangspunt is gezond en fijn wonen. Hiervoor dienen voldoende maatregelen genomen te worden. Wij zeggen niet klakkeloos nee."

 • Voor Baarn: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Bouwen van woningen op de Noordschil is alleen aan de orde als overtuigend is aangetoond dat het geen negatief effect heeft op de volksgezondheid. Hierbij gaan we uit van strengere normen dan de momenteel geldende wettelijke normen voor fijnstof en geluid."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

2. Vuurwerk Extra belangrijk

Het zelf afsteken van vuurwerk met oud en nieuw moet in heel Baarn mogelijk blijven.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Baarnse Onafhankelijke Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Legaal vuurwerk hoort bij oudjaar. Het afsteken van vuurwerk is IEDERS EIGEN VERANTWOORELIJKHEID."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 is er voorstander van om alleen op een centrale plek vuurwerk af te steken."

 • CDA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Er kleven veel nadelen en risico's aan het vrij afsteken van vuurwerk, maar CDA Baarn is niet zo van de verboden. Het is wel alleszins de moeite waard om de komende raadsperiode met elkaar te kijken of één en ander beter te reguleren is, bijvoorbeeld door het alleen op sommige plaatsen af te steken of door onderscheid te maken tussen knal- en siervuurwerk."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks wil uiteindelijk een verbod op consumentenvuurwerk. Het zelf afsteken van vuurwerk zorgt voor risico’s, luchtvervuiling en onacceptabele overlast voor mens en dier. Als alternatief zou een centrale, professionele vuurwerkshow een mogelijkheid zijn. GroenLinks wil zo snel mogelijk vuurwerkvrije zones aanwijzen rondom winkelcentra, verzorgingshuizen en dierenverblijven."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Oud en Nieuw moet een feest zijn voor iedereen. Op dit moment ervaart een grote groep mensen vooral overlast van vuurwerk. Wat de PvdA betreft is oud en nieuw pas een echte feestelijke traditie als het ook door iedereen zo wordt ervaren. Het instellen van vuurwerkvrije zones rondom bijvoorbeeld zorginstellingen helpt daarbij. "

 • Lijst Tinus Snyders: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Reguleren daar waar het noodzakelijk is, probeer de mentaliteit te veranderen, verbieden van alles van boven af, betekent een overheid, niet van deze tijd, oude gebruiken raken achterhaald, werk aan voortschrijdend inzicht. Voorts vuurwerkverbod, wie gaat het allemaal handhaven wat dus niet lukt? "

 • ChristenUnie-SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wel willen we streng toezicht op het afsteken van illegaal vuurwerk en het afsteken buiten de daartoe bestemde tijden."

 • Voor Baarn: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

3. Brink autovrij Extra belangrijk

De Brink moet autovrij worden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Baarnse Onafhankelijke Partij: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Een interessante stelling. Het autovrij maken van de Brink past alleen in een allesomvattend verkeersplan waarin ook het sluipverkeer wordt meegenomen."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Door de Brink autovrij te maken ontstaan verkeersproblemen in de straten rondom de Brink."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 is voorstander van een autoluwe Brink. Dit betekent dat De Brink wel bereikbaar blijft voor parkeren, maar dat er geen doorgaand verkeer meer mogelijk is."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Als de Brink autovrij gemaakt wordt, verplaatst het autoverkeer zich vanzelf naar de omliggende wegen, die zo'n verkeersstroom helemaal niet aankunnen."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een autovrij centrum biedt ruimte voor levendigheid. Daarom wil GroenLinks zowel de Laanstraat als de Brink op vaste tijden autovrij maken. Dit geeft ruimte voor het winkelend publiek, terrasjes, evenementen en meer."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een autovrije Brink zorgt voor een mogelijkheid om, tijdens de weekenden, leuke activiteiten te organiseren. Of om bijvoorbeeld tijdens mooie dagen de terrassen uit te breiden. Dit vergroot de levendigheid in het centrum en maakt Baarn aantrekkelijker om te bezoeken."

 • Lijst Tinus Snyders: Eens
  Toelichting van de partij

  "Onze huiskamer van het dorp met al die aanloopstraten, in de buurt de Pekingtuin.. zelfs reeksen van parken.. kanbruisend hart van het dorp worden, met een dorpshuis op het parkeerterrein naast de Pauluskerk. Maak middels gemeentelijke geldstromen mede het instandhouden zo van de kerk mogelijk. Net zo kan de Paaskerk mogelijk de bibliotheek bij Brandpunt krijgen. Plekken waar het echt rust is.. & toch van alles gebeurt, spreken aan."

 • ChristenUnie-SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Praktisch geen haalbaar idee. Doorgaand verkeer moet worden omgeleid. Hier willen we andere straten (lees: inwoners) niet mee belasten."

 • Voor Baarn: Eens
  Toelichting van de partij

  "Is reeds een onderzoek naar gedaan en het is mogelijk. Er moet wel goed worden gekeken naar de andere routes, zodat hier geen onnodige overlast wordt veroorzaakt. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

4. Onroerendezaakbelasting Extra belangrijk

De onroerendezaakbelasting (ozb) moet omlaag.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Baarnse Onafhankelijke Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "OZB is geen boete op wonen. Om de vele voorzieningen te handhaven en bijv. aan de klimaatdoelstellingen te voldoen is een OZB-verlaging ongewenst."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "U betaalt AL VOLDOENDE heffingen en belastingen, waarom zou u als eigen-woningbezitter nóg meer betalen?"

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 staat voor verstandig financieel beleid en het zorgvuldig omgaan met belastinggeld. Indien mogelijk worden de lasten van de inwoners niet verder verhoogd of zelfs verlaagd."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De OZB mag zeker niet meer stijgen dan het inflatiepercentage. We moeten ons - nu het economisch even wat beter gaat - niet meteen rijk rekenen. Laten we in plaats daarvan de gelegenheid gebruiken om Baarn nog beter en mooier te maken. "

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het verlagen van de OZB mag volgens GroenLinks geen doel op zich zijn. Met de opbrengst van de onroerend zaakbelasting wordt o.a. het onderhoud van de openbare ruimte verbeterd, worden investeringen gedaan in groen en duurzaamheid, blijft het geld voor de zorg ook echt voor de zorg en wordt armoede aangepakt."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Baarn is een gemeente met veel goede voorzieningen, zoals zwembad de Trits, de Bibliotheek en theater de Speeldoos. Voor de continuïteit van deze voorzieningen is het belangrijk dat de gemeente daar met subsidie aan blijft bijdragen. Om dit te kunnen doen vindt de PvdA dat de inkomsten uit de onroerendezaakbelasting (OZB) op peil moeten blijven."

 • Lijst Tinus Snyders: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "TEN EERSTE, niks alles volbouwen, wel investeren in ons Baarn, centrum, net als in wijken & recreatief buitengebied. Kwaliteit van leven moeten we op peil houden & als er dan vanzelf inverdieneffecten komen, is de LTS het met de stelling eens, OZB omlaag. De gemeente gaat dan brengen, in plaats van nemen. We moeten creatief omgaan met kosten, te beginnen met goede ruimtelijke ordening, onze grondposities moeten integraal worden ingezet, zo geld genereren."

 • ChristenUnie-SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De OZB stijgt alleen met inflatiecorrectie. Het opstellen van de begroting en meerjarenplanning gebeurt eerlijk, realistisch en verstandig."

 • Voor Baarn: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Landelijk gezien is het OZB tarief in Baarn al laag. Daarnaast is er geld nodig voor de voorzieningen waar we in Baarn zo trots op zijn ! Dat geld moet wel ergens vandaan komen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

5. Gescheiden afvalinzameling Extra belangrijk

Baarn moet overstappen op een systeem waarbij afval pas na inzameling wordt gescheiden, zodat inwoners dat niet meer zelf hoeven te doen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Baarnse Onafhankelijke Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Echter, als overtuigend wordt aangetoond dat met afvalverwerkingstations betere resultaten worden behaald moet daartoe vanzelfsprekend worden overgegaan."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het afval kan inderdaad beter en efficiënter NA INZAMELING GESCHEIDEN worden, zodat inwoners van Baarn bovendien geen 4 verschillende minicontainers in de tuin nodig hebben."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het scheiden van afval is goed voor het milieu. D66 Baarn is een voorstander van het scheiden van afval nadat het afval bij de inwoners is ingezameld. Het scheiden zal centraal in de provincie gaan gebeuren. Wel houden we de lasten die hier mee gemoeid zijn in de gaten."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Gebleken is dat als inwoners zelf afval scheiden, dat mooie resultaten oplevert. Zelf afval scheiden verhoogt het milieubewustzijn. Toch valt er nog meer winst te halen wat betreft vermindering van het restafval. Als die vermindering van restafval lukt, dan kan de afvalstoffenheffing omlaag. Afvalscheiding loont dus, in meerdere opzichten."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks zet zich niet alleen in voor optimale scheiding van afvalstoffen, zodat deze kunnen worden hergebruikt, maar streeft ook naar maximale reductie van (huishoudelijk) afval. Er wordt toegewerkt naar omgekeerd inzamelen, waarbij herbruikbaar afval (grondstoffen) aan huis worden opgehaald en restafval wordt weggebracht naar ondergrondse containers. Dit stimuleert zowel goed scheidingsgedrag als afvalvermindering, waardoor het restafval tot een minimum wordt beperkt."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Met het scheiden van huishoudelijk afval maak je als inwoner wel degelijk een verschil. Met zijn allen maken we als Baarn zeker een verschil door zoveel mogelijk hergebruik van afval mogelijk te maken en daarmee de milieu-onvriendelijke verbranding van afval te voorkomen."

 • Lijst Tinus Snyders: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Sommigen scheiden groen op de composthoop, want hebben een grote tuin.. containers zijn daar geen probleem.. in een flatje kan het een onmogelijke zaak zijn.. maatwerk.. vandaar ook hier, weer het gaat om mentaliteit, instelling, mensen moeten het zelf doen, wie wil scheiden natuurlijk alle mogelijkheden. Vandaar ten ALLEN tijden, pas na inzameling, tenzij.. "

 • ChristenUnie-SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We produceren met elkaar een enorme berg afval. We zullen ons daarvan bewust moeten zijn. Wij vinden dat de vervuiler betaalt. Wie zijn afval goed scheidt wordt daarvoor beloond."

 • Voor Baarn: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Zolang er geen betere en betaalbare alternatieven zijn handhaven we het huidige systeem van inzameling. Na zo'n korte tijd al stoppen met gescheiden afval inzamelen zou een vorm van kapitaalvernietiging zijn."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

6. Lokale producten Extra belangrijk

De gemeente moet geld steken in een campagne voor het kopen van producten die in of bij Baarn zijn gemaakt.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Baarnse Onafhankelijke Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Natuurlijk vinden we dat we als Baarnaars onze Baarnse ondernemers zoveel mogelijk moeten steunen en stimuleren om zoveel mogelijk lokaal te kopen maar wij zijn er NIET voor u daartoe te VERPLICHTEN."

 • D66: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "D66 betrekt graag de Baarnse ondernemers inclusief de ZZP-ers, maar kwaliteit moet voorop staan."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Gemeente Baarn moet ondernemers steunen door te zorgen voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat. Door bijvoorbeeld onnodige barrières weg te nemen, opdrachten aan Baarnse bedrijven te gunnen en vergunningen snel en eenvoudig af te geven. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks is voor het gebruik van duurzame, ecologisch verantwoorde, regionale producten. Dit is niet alleen goed voor de lokale ondernemers, maar ook voor het milieu. "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het onder de aandacht brengen van lokale producten ziet de PvdA in eerste instantie als de verantwoordelijkheid van de ondernemers zelf. "

 • Lijst Tinus Snyders: Eens
  Toelichting van de partij

  "Mooi dorp door kleine bouwbedrijven te stimuleren, met als uitgangspunt versterking van eigenheid van elke plek & dorp & dat tot uitdrukking te brengen in het product.. versterk baarnse kwaliteit& maat. Campagne, koop plaatselijke producten, kan mede onze middenstand & bedrijven op peil houden, mik niet op grootschalige aanpak, regionale niche met toeleveranciers van hier maakt ons dorp om te bezoeken aantrekkelijk. "

 • ChristenUnie-SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wees loyaal, koop lokaal is ons motto. Campagne moet uiteraard samen met ondernemers."

 • Voor Baarn: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Uiteraard moet je het wel stimuleren en als gemeente het goede voorbeeld geven, maar een campagne gaat te ver. Primair de verantwoordelijkheid van de ondernemer."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

7. Maximumsnelheid Amsterdamsestraatweg Extra belangrijk

Baarn moet er bij de provincie op aandringen dat op de Amsterdamsestraatweg, tussen Oranjeboom en de Escherrotonde, de maximumsnelheid wordt verlaagd naar 50 km per uur.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Baarnse Onafhankelijke Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Amsterdamsestraatweg loopt door Baarn heen en kan daarom gezien worden als een weg BINNEN DE BEBOUWDE KOM waar de snelheid met name voor (overstekende) fietsers en voetgangers beter kan worden teruggebracht. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 vindt dat de snelheid op het hele traject moet worden aangepast naar 50 km per uur, in plaats van gedeeltelijk 80 km per uur en gedeeltelijk 50 km per uur."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "CDA Baarn hecht grote waarde aan verkeersveiligheid voor álle verkeersdeelnemers. De Amsterdamsestraatweg is een zeer drukke weg, waar vaak hard gereden wordt. De oversteek voor fietsers en voetgangers is hierdoor te gevaarlijk."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks vindt verkeersveiligheid belangrijk. Vaak is er in het verkeer te weinig aandacht voor voetgangers en fietsers. De Amsterdamsestraatweg wordt op verschillende punten regelmatig overgestoken door wandelaars en fietsers. Het verlagen van de maximumsnelheid, in combinatie met snelheidsbeperkende maatregelen, zou de verkeersveiligheid ten goede komen."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Amsterdamsestraatweg heeft gedeeltelijk al 50 km per uur als maximum snelheid. Het oversteken van de Amsterdamsestraatweg tussen Oranjeboom en Esscherrotonde wordt door voetgangers en fietsers als gevaarlijk ervaren en er gebeuren regelmatig (bijna) ongelukken. Met het omlaag brengen van de maximum snelheid over de gehele weg wordt de weg veiliger."

 • Lijst Tinus Snyders: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Reguleer naar intensiteit op bepaalde tijdstippen, DRUKKE WEG MET noodzaak van doorstroming, maatwerk. Baarn autoluw & waar wil je HOGER DAN 50 snelheid dan nog toestaan, overstekende mensen doodgereden door racegasten niet de bedoeling."

 • ChristenUnie-SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Met de ontwikkelingen bij paleis Soestdijk en de toestroom van verkeer die dit met zich meebrengt is een goede doorstroming wenselijk. Alles 50km per uur bevordert dit niet. In overleg met de provincie de toekomstige verkeersbewegingen te bespreken is uiteraard nodig."

 • Voor Baarn: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er zit een logica in snelheden op wegen. Het is makkelijk om te roepen dat de snelheid lager moet, maar dat heeft ook onbedoelde ongunstige consequenties. Bovendien, je moet je als lokale partij bezighouden met dingen waar je over kunt/mag beslissen. Er bij de provincie op wijzen is geen garantie dat er iets gaat veranderen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

8. Raadplegend referendum Extra belangrijk

Bij belangrijke beslissingen moet de gemeente de inwoners om advies vragen in een raadplegend referendum.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Baarnse Onafhankelijke Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Inwoners kiezen iedere 4 jaar een gemeenteraad, DE GEMEENTERAAD moet ervoor zorgen dat de BELANGEN van alle inwoners maximaal worden BEHARTIGD."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 is een voorstander van het betrekken van inwoners bij de lokale besluitvorming. De gemeente kan een raadplegend referendum organiseren over onderwerpen die heel Baarn aangaan."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Rekening houdend met de belangen van individuen en minderheden, is het de opdracht aan de gemeenteraad het 'algemeen belang' te behartigen. Referenda vergroten en verscherpen de tegenstellingen in de samenleving."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks vindt het belangrijk dat inwoners van Baarn, Lage Vuursche en Eembrugge al in een vroeg stadium kunnen meepraten over belangrijke beslissingen in onze gemeente. Met ‘beginspraak’ hebben zij ook daadwerkelijk invloed. Een raadplegend referendum kan daar een goede aanvulling op zijn."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij willen inwoners graag betrekken bij beslissingen die genomen worden door de gemeente. Wat de PvdA betreft doen we dat in de fase van planvorming, zodat inwoners daadwerkelijk kunnen beinvloeden hoe plannen uitgewerkt worden. Met een raadplegend referendum kunnen inwoners alleen ja of nee tegen een plan zeggen. Dat is wat ons betreft te beperkt en niet de manier om de ideeen en zorgen van inwoners serieus te nemen."

 • Lijst Tinus Snyders: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ook al in de planfase de mensen in meetings betrekken&dan iets doen met opmerkingen."

 • ChristenUnie-SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gekozen gemeenteraad als volksvertegenwoordiging neemt besluiten. Wel staan wij open om op verschillende manieren inwoners te betrekken bij nieuwe plannen en ideeën. "

 • Voor Baarn: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Doen we eens in de 4 jaar bij de verkiezingen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

9. Tegenprestatie uitkering Extra belangrijk

Mensen met een uitkering moeten in ruil daarvoor arbeid verrichten.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Baarnse Onafhankelijke Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De BOP bepleit hier maatwerk en coulance."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als je gebruikt maakt van een uitkering, mag daar wat ons betreft een prestatie tegenover staan. Uiteraard in alle redelijkheid."

 • D66: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Mensen moeten zoveel mogelijk gestimuleerd worden om te werken. Als dit niet lukt, moet de gemeente zorgen voor een vangnet. D66 wil dat het aantrekkelijker wordt om vanuit de bijstand een tijdelijke baan of een deeltijdbaan te accepteren."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wie kan werken werkt. Werken is meedoen. Door mee te doen blijf je betrokken bij de samenleving. Van mensen met een uitkering mag een tegenprestatie gevraagd worden, maar wel één die passend is. "

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks is voor maatwerk en vertrouwen voor mensen in de bijstand. Met de juiste zorg en ondersteuning helpen we mensen met een uitkering om actief te zijn in de samenleving. Dat kan ook door vrijwilligerswerk. Dit vraagt om maatwerk. Vrijwilligerswerk kan nooit verplicht worden. Een kleine bijverdienste mag men (gedeeltelijk) houden. "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een tegenprestatie van een uitkering mag wel gevraagd worden. Zeker als het gaat om het ondernemen van actie om weer aan werk te komen, zoals vrijwilligerswerk. Maar het kan niet zo zijn dat mensen verplicht worden te werken voor hun uitkering (zonder salaris). Dan houd je ze juist weg van de arbeidsmarkt en werk je verdringing van betaalde banen in de hand."

 • Lijst Tinus Snyders: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Ouderen met weinig kansen is anders dan jongeren die werkervaring op zouden moeten doen, verplichten is paard achter de wagen.. leg uit, arbeid adelt, net als vrijwilligerswerk.. geven is leuk."

 • ChristenUnie-SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Bij langdurige bijstandsuitkering is het niet gek om iets voor de samenleving terug te doen. Mantelzorg, vrijwilligerswerk etc. vallen daar wat ons betreft onder."

 • Voor Baarn: Eens
  Toelichting van de partij

  "Binnen de redelijkheid van de mogelijkheden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

10. Windmolens Extra belangrijk

In Baarn mogen geen windmolens komen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Baarnse Onafhankelijke Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "De BOP ziet het belang in van alternatieve energieopwekking. Windparken op zee bieden meer voordelen dan op land."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Binnen de gemeentegrenzen van Baarn is GEEN plaats voor WINDMOLENS. Er zijn genoeg andere plaatsen in Nederland waar ruimte is voor windmolens en waar ze niemands uitzicht en woongenot bederven."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 volgt de innovaties op het gebied van windenergie nauwlettend. Er wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van windenergiesystemen die minder ruimte in beslag nemen dan windmolens en die uit het zicht in gebouwen kunnen worden verwerkt."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Windmolens in Baarn zullen de extreme en unieke openheid van het polderlandschap onaanvaardbaar aantasten. Windparken op zee zijn economisch en milieutechnisch een betere investering. Er kan lokaal meer ingezet worden op alternatieven als zonne-energie en aardwarmte."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks ondersteunt initiatieven van bewoners of energiecoöperaties voor het opwekken van duurzame energie. Windenergie maakt hier onderdeel van uit."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Windmolens mogen in Baarn komen wanneer daarvoor een plek gevonden wordt die geen overlast geeft voor omwonenden. Als een dergelijke plek in de gemeente wordt gevonden kunnen we met windmolens een bijdrage leveren aan de belangrijke klimaatdoelen door op deze schone manier energie op te wekken."

 • Lijst Tinus Snyders: Eens
  Toelichting van de partij

  "Andere plekken al verpest lenen zich er beter voor, in Baarn zou het een aanslag zijn. Er moet gewerkt worden aan kwaliteit van Baarn, weg met onaangepaste bouw, werk mede aan terugdringing van die visuele vervuiling, voorts reduceer andere stoorzenders van de baarnse kwaliteit zoals lawaai, neem de A1& vliegverkeer, doorgaand verkeer eruit, streef naar autoluw dorp met goede langzaamverkeers routes, bundel langs A1 asfalt."

 • ChristenUnie-SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Ook wij willen dat Baarn in 2030 klimaatneutraal is. Wij sluiten geen enkele innovatieve oplossing om daartoe te komen op voorhand uit."

 • Voor Baarn: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn zeker niet tegen windmolens, maar juridisch gezien is er op het grondgebied van Baarn geen enkele locatie waar het zou mogen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

11. Cameratoezicht Extra belangrijk

De gemeente moet meer cameratoezicht inzetten met mobiele camera’s.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Baarnse Onafhankelijke Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De inzet van mobiele camera's creëert schijnveiligheid. De BOP bepleit effectiever politietoezicht."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het gebruik van camera's kan CRIMINALITEIT OPSPOREN EN VOORKOMEN. Wij zijn voor de inzet van mobiele camera's WAAR NODIG, bijvoorbeeld in het Canstonspark. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil cameratoezicht alleen inzetten om diefstal en vernielingen tegen te gaan. D66 is zeer terughoudend in het gebruik van camera’s, omdat op dit moment de privacy van de burger nog niet voldoende is beschermd."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Camera's zichtbaar èn onzichtbaar opstellen, op die plekken waar dat op dat moment het hardst nodig is. Op dit moment is dat, gezien de vernielingen, bijvoorbeeld gewenst in het Cantonspark, de Kleine Kom of de Pekingtuin. De camera’s helpen enorm bij de preventie, opsporing en identificatie van dader(s)."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks wil cameratoezicht alleen toepassen in situaties waar veiligheid in het geding is EN waar niets anders helpt. Camera’s beperken mensen in hun grondrecht om te gaan en staan waar zij willen, zonder bemoeienis van de overheid. Die vrijheid beperken we echt alleen in het uiterste geval."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het plaatsen van camera's in de openbare ruimte is wat de PvdA betreft een laatste redmiddel. Preventie en meer en gerichter toezicht en handhaving hebben wat ons betreft de voorkeur."

 • Lijst Tinus Snyders: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Daar waar de noodzaak evident is. Belangrijk ook dat achteraf gekeken kan worden wat gebeurd is. Naast camera’s mensen moeten op egoisme&vandalisme worden aangesproken, hou je aan regels. "

 • ChristenUnie-SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ingebed in goede privacy moet dit mogelijk zijn om zo overlast, vandalisme, ciminaliteit in te perken."

 • Voor Baarn: Eens
  Toelichting van de partij

  "Camera's kunnen een preventieve werking hebben, daarnaast wordt de pakkans verhoogd."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

12. Voorschool Extra belangrijk

Baarnse kinderen tussen twee en vier jaar oud moeten naar de voorschool kunnen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Baarnse Onafhankelijke Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Kinderen in Baarn kunnen naar de peuterspeelzaal of naar een kinderdagverblijf, dat vinden wij een VERANTWOORDELIJKHEID VAN OUDERS."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit is op dit moment al mogelijk. Er moet voldoende informatie over worden gegeven. "

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "CDA Baarn is voor gelijke kansen en daarom ook voor het invoeren van de ‘voorschool’, met speciale aandacht voor taal en ontwikkeling. Kinderen tussen twee en vier jaar krijgen recht op een aantal dagdelen voorschool, met de mogelijkheid voor aanvullende opvang voor ouders die dat willen. Het is dus geen verplichting. In de voorschool is aandacht voor taal en ontwikkeling."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks wil voor ieder kind eerlijke kansen. Dit begint met een goede start in het onderwijs. Daarbij hoort de mogelijkheid tot deelname aan voorschoolse educatie. Een peuterspeelzaal speelt een belangrijke rol bij de sociaal-emotionele ontwikkeling en het voorkomen van taalachterstanden. Daarom moet de voorschool laagdrempelig toegankelijk zijn voor iedereen."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA wil gelijke kansen voor alle kinderen. Daarom willen we dat kinderen met een taal- en leerachterstand de kans krijgen om een aantal dagdelen per week naar een voorschool te gaan, voor vroeg- en voorschoolse educatie. Op die manier kunnen we achterstanden wegwerken en de kansen van deze kinderen vergroten. We werken daarbij graag samen met de al bestaande voorschoolse voorzieningen in Baarn zoals peuterspeelzalen en kinderdagverblijven."

 • Lijst Tinus Snyders: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ieder kind moet mogelijkheid hebben."

 • ChristenUnie-SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het moet inderdaad mogelijk zijn, van verplichten kan echter geen sprake zijn."

 • Voor Baarn: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De voorschool is primair bedoeld voor kinderen met een taalachterstand en de gemeente is wettelijk verplicht dit te faciliteren De ouders van de 'overige' kinderen die het nodig vinden dat hun kind naar een voorschool gaat, moeten zelf de mogelijkheden onderzoeken. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

13. Winkelvergunning Extra belangrijk

De gemeente moet geen winkelvergunningen geven in de straten rondom de Laanstraat en de Brinkstraat.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Baarnse Onafhankelijke Partij: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De BOP is voorstander van het inkrimpen van het centrumwinkelgebied."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Door detailhandel zoveel mogelijk te concentreren in het centrum dus rondom de Laanstraat en de Brinkstraat, zorgen we ervoor dat het WINKELGEBIED LEVENDIG blijft. Geen versnippering."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 zet zich in voor een levendig centrum zonder leegstand. We zijn er daarom een voorstander van om winkels zoveel mogelijk in het centrum te concentreren."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het winkelcentrum zal compacter moeten worden, zal moeten indikken, om aantrekkelijk te zijn. Verdere versnippering leidt tot meer gaten in ons winkelgebied."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er is veel leegstand in de Laanstraat en de Brinkstraat. Uitbreiding van het aantal winkelruimtes is daarom niet wenselijk. GroenLinks wil dat in overleg met de ondernemers en de pandeigenaren een plan gemaakt wordt om de leegstand op te lossen d.m.v. tijdelijke, goedkopere huurcontracten. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn nu al veel leegstaande winkelpanden in de Laanstraat en Brinkstraat. De PvdA ziet liever een gezellige Laanstraat en Brinkstraat zonder leegstand dan een groter winkelgebied met veel lege etalages. Daarom stimuleren we ondernemers zoveel mogelijk om zich te vestigen in het primaire winkelgebied, namelijk de Laanstraat en de Brinkstraat."

 • Lijst Tinus Snyders: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Aanloopstraten met allerhande functies zijn belangrijk. Doods winkelcentrum dreigt, om te komen waar het gebeurt, heb je de periferie rondom nodig. Vandaar maak plannen voor plekken met echt toegevoegde waarde als aanloop naar bloeiende winkelstraten met culturele functies. Bundel supermarkten bij elkaar zover mogelijk aan de winkelstraat in combi, met voor mensen van buiten gelijk begrijpelijk parkeren."

 • ChristenUnie-SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Graag zien wij dat het centrum indikt. Winkelbestemmingen in de aanloopstraten kunnen wat ons betreft probleemloos omgezet worden naar bv woonbestemming."

 • Voor Baarn: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Geen NIEUWE vergunningen en pandeigenaren de vrijheid geven voor een andere bestemming van het pand. Wel de concentratie van winkels in de Laanstraat en de Brinkstraat stimuleren."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

14. De Speeldoos Extra belangrijk

Theater de Speeldoos moet naar het centrum verhuizen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Baarnse Onafhankelijke Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Met dien verstande dat indien er zich een realistisch plan aandient voor een 'gemeenschapshuis' - inclusief een bescheiden theater - op of nabij de Brink dan zal dat getoetst moeten worden op financiële haalbaarheid en ruimtelijke kwaliteit."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De BEREIKBAARHEID en het grote aantal PARKEERPLAATSEN van de Speeldoos zijn cruciaal voor het succes van ons theater. Een verhuizing naar het centrum brengt het voortbestaan van het theater in gevaar, afgezien het feit dat een nieuwe Speeldoos een miljoenen-investering zou betekenen."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Uit onderzoek is gebleken dat het verhuizen van Theater De Speeldoos naar het centrum financieel niet mogelijk en verantwoord is. De raad heeft besloten om plannen op te stellen om Theater De Speeldoos, de bibliotheek en de Volksuniversiteit gezamenlijk te huisvesten."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Speeldoos, de Bibliotheek en de Volksuniversiteit kunnen elkaar goed versterken en hebben elkaar qua bedrijfsvoering nodig. Bezoekers weten de Speeldoos goed te vinden. Verhuizen van de Speeldoos naar het centrum is kapitaalvernietiging."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks is voor een Cultuurhuis op de Brink, een bruisende plek, waar jong en oud terecht kan voor cultuur, educatie en ontmoeting. Dit hoort thuis in het centrum van ons dorp."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het verplaatsen van theater de Speeldoos zorgt voor veel kosten. Kosten die we beter kunnen gebruiken om het theater toekomstbestendig te maken en ervoor te zorgen dat we belangrijke voorzieningen als de Speeldoos en de Bibliotheek in Baarn kunnen behouden."

 • Lijst Tinus Snyders: Eens
  Toelichting van de partij

  "Natuurlijk.. tegelijk met autoluw dorp& voorts maak dorpshuis naast de Pauluskerk, parkeren ondergronds, zo op termijn besloten Brink, heb visie, verpoosplekken zoals binnenpleintuinen als pronkjuwelen in een aansprekend centrum met ook hotelfuncties, mensen moeten ergens slapen. Speeldoos/bib kan op Kooihoek mooie entree zijn, als je over villa achtige Eemnesserweg dorp binnenkomt.. niks daar 4-hoog achtergevel supermarkt. "

 • ChristenUnie-SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit is niet realistisch. Men wil het zelf ook niet en vreest voor een financiële strop als deze verhuizing wel wordt voorgesteld. Genoeg negatieve voorbeelden hiervan in het land."

 • Voor Baarn: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zo creëer je extra levendigheid voor het centrum. Nieuwbouw is op lange termijn waarschijnlijkl goedkoper dan renovatie van het huidige gebouw op lange termijn."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

15. Opknappen buitenwijken Extra belangrijk

De gemeente moet meer geld uitgeven aan het opknappen van de buitenwijken, ook als dat betekent dat er minder overblijft voor het centrum.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Baarnse Onafhankelijke Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In Baarn worden álle wijken goed onderhouden door de gemeente, de één niet beter dan de ander."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 vindt dat alle wijken in Baarn evenveel aandacht verdienen."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het centrum is het kloppend hart van Baarn, dat moet goed bijgehouden worden. De buitenwijken hoeven daarvan niet de dupe te worden. Waar onderhoud en investeringen nodig zijn, wordt dat gewoon uitgevoerd."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks kiest voor een toegankelijke, fietsvriendelijke inrichting en beter onderhoud in heel Baarn. Een goed onderhouden openbare ruimte draagt bij aan de leefbaarheid van de wijken. Daar waar onderhoud niet volstaat, is herinrichting nodig. Beter onderhoud en slimme inrichting zorgen ervoor dat bijvoorbeeld ouderen met een rollator weer zelfstandig de straat op kunnen. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "We vinden het belangrijk dat inwoners van alle wijken kunnen rekenen op een toegankelijke en groene openbare ruimte. Dat is wat ons betreft een stoep zonder obstakels, goed onderhouden openbaar groen en milieuvriendelijke bestrijding van onkruid. De PvdA ziet dat daarvoor in het bijzonder in de buitenwijken extra inzet nodig is."

 • Lijst Tinus Snyders: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Afweging gewenst."

 • ChristenUnie-SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het centrum moet er aantrekkelijk en netjes bijliggen. (A-kwaliteit) De wijken moeten er ook netjes bijliggen (b-kwaliteit) maar hier kunnen en mogen inwoners ook hun bijdrage aan leveren door bijvoorbeeld ‘groen’ te adopteren."

 • Voor Baarn: Eens
  Toelichting van de partij

  "Baarn bestaat uit meer dan het centrum alleen. Ook de buitenwijken moeten goed onderhouden worden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

16. Verbod bomenkap Extra belangrijk

Het moet in Baarn verboden zijn om gezonde bomen te kappen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Baarnse Onafhankelijke Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Vanzelfsprekend. Echter, er kunnen pertinente redenen zijn die dat onvermijdelijk maken. Altijd met een herplant- of verplaatsingsplicht."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Bomen zijn prachtig en het GROEN in Baarn moet GEKOESTERD worden maar soms moet er een uitzondering worden gemaakt, bijvoorbeeld als een boom ontwikkelingen in de weg staat of gevaar oplevert."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 vindt dat het toegestaan is om bomen te kappen als deze de veiligheid in gevaar brengen en om gezond groenbeheer te kunnen garanderen. De herplantingsplicht moet worden voortgezet."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Baarn is prachtig groen, en dat moet zo blijven. In uitzonderlijke gevallen moeten gezonde bomen sneuvelen als zij grote schade aanrichten aan leidingen etc., maar alleen als dit niet op een andere manier op te lossen is. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Bomen zijn belangrijk voor Baarn, vanwege het groene karakter van ons dorp, maar ook vanwege de luchtkwaliteit, schaduw, water en nog veel meer. GroenLinks wil alleen kappen bij gevaarlijke situaties of als andere bomen teveel in de verdrukking komen. Door goed onderhoud en het kiezen van de juiste boomsoorten voorkomen we bomenziekten en overlast. Het vergunningvrij kappen wordt teruggedraaid en we gaan in gesprek over verstandig bosbeheer."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wanneer er door de gemeente gezonde (of zieke) bomen worden gekapt, wordt er via het Bomenfonds in Baarn altijd een boom terug geplant. Wel dient de gemeente terughoudend te zijn in het kappen van gezonde bomen. Ook voor inwoners wil de PvdA geen verbod op het kappen van (gezonde) bomen. Het moet inwoners namelijk vrij staan om hun tuin anders in te richten als ze dat willen. Wel moedigen wij inwoners aan om hun tuin zo groen mogelijk te maken."

 • Lijst Tinus Snyders: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Soms staat iets in de weg, we zijn gezegend met oude bomen.. ons groene kapitaal, vandaar bomen beeldbepalend natuurlijk sparen& eromheen kan je ook bouwen als creatieve oplossing. Respect voor natuur uitgangsgpunt, beperk preventief kappen.. weg is weg, alleen als er reëel gevaar is, handelen. Gezonde bomen betekent vogels, dieren, zien van eekhoorntjes, koester de aarde."

 • ChristenUnie-SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij vinden dat Baarn groen moet blijven. Bij een bouwplan is het soms nodig dat hiervoor groen moet wijken. Echter middels herplant vindt compensatie plaats. "

 • Voor Baarn: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In sommige gevallen kan er de noodzaak bestaan om een boom te kappen. Binnen de gemeente Baarn bestaat er sinds enige tijd de 'herplantingsplicht' dus voor elke boom die wordt gekapt moet er een nieuwe worden teruggeplaatst. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

17. Schoolzwemmen Extra belangrijk

Baarn moet het schoolzwemmen opnieuw invoeren.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Baarnse Onafhankelijke Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Zwemles is een VERANTWOORDELIJKHEID VAN OUDERS. Het schoolzwemmen is een aantal jaren geleden in Baarn afgeschaft, mede doordat het voor scholen moeilijk is te organiseren, en het een (te) grote verantwoordelijkheid is voor de onderwijzers."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil schoolzwemmen mogelijk maken voor de basisscholen die daarvan gebruik willen maken."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Alle kinderen in Baarn krijgen de mogelijkheid om te leren zwemmen. De gemeente faciliteert en stimuleert door financiële belemmeringen uit de weg te ruimen. Scholen geven aan dat schoolzwemmen om personele en logistieke redenen niet wenselijk is. Bovendien: na verdrinkingsgevallen tijdens het schoolzwemmen willen scholen de zware verantwoordelijkheid niet dragen."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks vindt het belangrijk dat alle kinderen leren zwemmen. Schoolzwemmen is hiervoor niet het meest efficiënte middel. Gratis zwemlessen voor kinderen uit gezinnen met de laagste inkomens en extra aandacht voor nieuwkomers zijn betere methodes om alle kinderen aan een zwemdiploma te helpen."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het lesprogramma van basisscholen is nu al erg vol. Scholen verplichten om aan hun leerlingen schoolzwemmen aan te bieden zou veel scholen daarom in de problemen brengen. In plaats daarvan moeten we zwemlessen buiten de scholen om zo toegankelijk mogelijk maken, vooral voor gezinnen die de lessen niet kunnen betalen. De mogelijkheid voor korting op zwemles voor gezinnen met een lager inkomen wil de PvdA behouden en waar mogelijk uitbreiden."

 • Lijst Tinus Snyders: Eens
  Toelichting van de partij

  "Prima zaak."

 • ChristenUnie-SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Praktisch is dit niet haalbaar. We vinden het wel belangrijk dat alle kinderen hun zwemdiploma halen. Alle kinderen moeten daarvoor de kans krijgen waarbij de gemeente financieel kan bijspringen voor mensen met een laag inkomen."

 • Voor Baarn: Eens
  Toelichting van de partij

  "Uiteraard !! Dat is 1 van onze speerpunten in het verkiezingsprogramma."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

18. Burgerbudgetten groenonderhoud Extra belangrijk

De gemeente moet een deel van het geld voor het onderhoud van parken en plantsoenen door burgers zelf laten besteden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Baarnse Onafhankelijke Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als de wens daartoe door inwoners wordt geuit."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij staan voor zoveel mogelijk INWONERPARTICIPATIE. Baarnaars weten vaak zelf goed genoeg wat in hun buurt of wijk past. Samen werken aan je woonomgeving is bovendien goed voor de sociale cohesie."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil dat de gemeente de inwoners van Baarn de mogelijkheid geeft om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor de leefbaarheid van hun straat of wijk. Dat geldt dus ook voor parken en plantsoenen. Inwoners niet alleen informeren, maar ook daadwerkelijk verantwoordelijk maken voor een project, inclusief budget, inspraakrondes en het meedenken over ontwikkeling en uitvoering. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "CDA Baarn vindt de kwaliteit van de openbare ruimte erg belangrijk. Het onderhoudsniveau en de beeldkwaliteit van de parken en plantsoenen in ons Vorstelijk Baarn moeten eenduidig zijn. Daarom moet de gemeente zelf de regie houden."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Bewoners zijn over het algemeen erg betrokken bij hun directe leefomgeving. GroenLinks is voorstander van het principe Right to Challenge, waarbij inwoners het recht hebben om zelf met plannen te komen als alternatief voor plannen/werkzaamheden vanuit de gemeente. Vaak kunnen bewoners met minder geld meer doen. Dit komt de kwaliteit van de openbare ruimte ten goede."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Inwoners met goede ideen en intiatieven steunen we als PvdA graag. Zeker wanneer het gaat om de openbare ruimte. Bewoners van een straat of buurt weten vaak het beste wat nodig is en wat past in hun woonomgeving."

 • Lijst Tinus Snyders: Eens
  Toelichting van de partij

  "Prima als er een gestructureerde aanpak door de buurt is, eigen accent geven aan het groen kan heel verrassend zijn zoals elders gebeurt. Komt er niks uit de buurt, klaar. "

 • ChristenUnie-SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De openbare ruimte is van ons allemaal. Bijna overal beheert de gemeente de ruimte. Inwoners kunnen dit ook heel goed zelf doen. De kwaliteit wordt hoger en de buurt leuker. En het versterkt de sociale samenhang."

 • Voor Baarn: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het aanmoedigen van burgers om naar hun eigen leefomgeving te kijken en met ideeën te komen juichen wij van harte toe. De gemeente moet deze ideeën beoordelen naar de mogelijkheden en ze bespreken met de bewoners, maar de eindverantwoordelijkheid ligt bij de gemeente. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

19. Jongerenraad Extra belangrijk

In Baarn moet een jongerenraad komen die voorstellen kan aandragen bij de gemeenteraad.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Baarnse Onafhankelijke Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is voor raadsleden niet altijd goed te beoordelen wat jongeren belangrijk vinden in Baarn. Daarom zou het goed zijn een jongerenraad te starten, net zoals er een seniorenraad is. Wij zullen pleiten voor een BREED ADVIESORGAAN waar de diverse doelgroepen zoals jongeren, senioren, gehandicapten etc. in vertegenwoordigd worden."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 is voorstander van het tijdig betrekken van jeugd en jongeren, bij de onderwerpen die hen aangaan, op manieren die hen aanspreken. Naast de inwonerstop moet er ook een jeugdtop komen."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "CDA Baarn vindt de mening van jongeren belangrijk. Voorstellen mogen altijd aangedragen worden, daar zijn reeds bestaande kanalen voor. Het staat jongeren vrij om een jongerenraad te vormen, maar 'moeten' vindt CDA Baarn niet passend."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "We praten niet óver jongeren, maar mét jongeren over de inrichting van speel-, sport- en ontmoetingsruimte, jongerenwerk, bestrijding van jongerenoverlast en decentralisatie van de jeugdzorg. GroenLinks steunt initiatieven van jongeren waarmee eigen regie wordt bevorderd en waarmee zij hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. De gemeente zorgt ervoor dat zij hun ideeën kunnen uitvoeren."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij willen jongeren graag betrekken bij besluiten die door de gemeente (raad) genomen worden. We denken dat we dat het beste kunnen doen door jongeren uit te nodigen om mee te denken over een specifiek plan of idee mee te denken. Bijvoorbeeld over de inrichting van jongerenontmoetingsplekken, zoals dat op initiatief van de PvdA is gebeurd. We denken dat dat daar onder jongeren meer interesse voor is en dat het ook beter haalbaar is dan een jongerenraad."

 • Lijst Tinus Snyders: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Alle bewoners moeten in staat gesteld worden voorstellen te doen, niet alleen jongeren, overigens eens dat er iets voor jongeren moet gebeuren, helder."

 • ChristenUnie-SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Goed idee!"

 • Voor Baarn: Eens
  Toelichting van de partij

  "Staat ook prominent in ons verkiezingsprogramma. Juist de jongeren moeten gehoord worden immers zij zijn onze toekomst."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

20. Inburgering Extra belangrijk

Organisaties die nieuwkomers met een verblijfsvergunning (statushouders) helpen bij hun inburgering, moeten subsidie krijgen van de gemeente.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Baarnse Onafhankelijke Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn reeds VOLDOENDE TRAJECTEN voor nieuwe Baarnaars om in te burgeren in Baarn. Wij vinden het van groot belang dat nieuwe Baarnaars zo spoedig mogelijk de taal leren en aan de slag gaan. We moeten deze mensen goed opvangen in de Baarnse samenleving en verwachten van hen maximale inzet om goed en snel te integreren."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 ondersteunt het huidige beleid waarbij deze organisaties al subsidie krijgen."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "- Een aantal organisaties wordt al gesubsidieerd voor de hulp bij inburgering. - Focus moet liggen op taal en werk. - Concrete/meetbare doelen stellen en deze koppelen aan de subsidie."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een goede integratie is van groot belang voor nieuwe Baarnaars. GroenLinks stimuleert maatschappelijke initiatieven die dit bevorderen. Soms kan subsidie daarbij helpen. Daarnaast zijn goede, professionele inburgeringscursussen en taallessen nodig."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Organisaties die Baarnse nieuwkomers helpen bij inburgering krijgen al subsidie en behouden die ook wat ons betreft. Inburgering is van groot belang voor nieuwkomers, het helpt ze om de weg te vinden in de Baarnse samenleving en daaraan deel te kunnen nemen."

 • Lijst Tinus Snyders: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Overheid heeft kerntaken&mooi dat burgerorganisaties dat aanvullen, maar werf dan zelf noodzakelijke fondsen. "

 • ChristenUnie-SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit gebeurt nu ook al. Organisaties als vluchtelingenwerk en Welzijn Baarn krijgen hiervoor subsidie. Particuliere initiatieven die hieraan ook een bijdrage willen leveren kunnen hiervoor wat ons betreft ook subsidie krijgen."

 • Voor Baarn: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is landelijk beleid dat statushouders zelf hun inburgering betalen. Uiteraard steunen wij organisties en vrijwilligers die deze mensen helpen en oa de bibliotheek is al een project gestart waar zij terecht kunnen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

21. Betaald parkeren Extra belangrijk

De gemeente moet betaald parkeren invoeren in het centrum.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Baarnse Onafhankelijke Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Zeer oneens! Het centrum van Baarn staat bij het winkelend publiek in de omgeving goed bekend en het ONBETAALD PARKEREN speelt daarbij een rol. Om het de ondernemers in het centrum niet moeilijker te maken dan het al is, moet het onbetaald blijven. "

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 is geen voorstander van betaald parkeren in het centrum, maar wil wel de blauwe zone op bepaalde plekken uitbreiden."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit zou de concurrentiepositie van onze Baarnse middenstanders zeer ernstig benadelen. Bovendien is het de vraag voor welk probleem dit een oplossing zou zijn."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ons centrum is het visitekaartje voor Baarn. Wie met de auto komt, wil comfortabel kunnen parkeren. In de huidige situatie is er vaak geen plek, zijn de parkeervakken krap en verkeren de parkeerterreinen in slechte staat. Het opknappen van de parkeervoorzieningen wordt wat ons betreft betaald door de mensen die hier parkeren en niet uit de algemene middelen. Met betaald parkeren stimuleer je mensen bovendien om vaker op de fiets of lopend naar het centrum te komen."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het invoeren van betaald parkeren zal het winkelgebied van Baarn voor mensen uit de regio minder aantrekkelijk maken. Uiteindelijk zal dat leiden tot het verdwijnen van Baarnse winkels en dus meer leegstand. Daarom vinden wij het belangrijk dat iedereen in het centrum gratis kan blijven parkeren. Wel kan een blauwe zone zorgen voor het beschikbaar houden van voldoende parkeergelegenheid."

 • Lijst Tinus Snyders: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het zou op dit moment de doodsteek voor het centrum zijn, de LTS is tegen al die auto’s in het centrum, het liefst onder de grond, zo kan de kwaliteit van het dorp enorm toenemen, bij Brink of aan Nieuwstraat bij entree van centrum, onder Kooihoek moet NET ZO op termijn het gebeuren.. er moet visie zijn.. we dreigen nu onszelf klem te zetten met gemiste kansen. Op termijn aan A1 een transferium? Vandaar naar de baarnse parels& Lage Vuursche?"

 • ChristenUnie-SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We zijn in de regio nog redelijk uniek in het ‘vrij’ parkeren. Wij vrezen dat invoeren van betaald parkeren bezoekers uit de regio zal weren uit ons centrum."

 • Voor Baarn: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wel de blauwe zone uitbreiden en hier goed op handhaven."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

22. Sociale werkplaats Extra belangrijk

De gemeente moet werk blijven bieden aan mensen die vroeger op de sociale werkplaats terecht konden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Baarnse Onafhankelijke Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet zich in elk geval meer dan voorheen blijvend inspannen voor deze werkzoekenden. Het Rijk dient hiervoor voldoende middelen ter beschikking te stellen!"

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Mensen met een beperking hebben ook recht op een zinvolle dagbesteding."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil dat zoveel mogelijk mensen werken en meedoen. Mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt hebben recht op werk en een eerlijke beloning."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Naast de morele plicht heeft de gemeente ook een voorbeeldfunctie ten opzichte van andere werkgevers."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Beschutte sociale werkplaatsen zijn voor sommigen de enige veilige manier van werken. Voor hen blijft een dergelijke mogelijkheid bestaan. Baarn kan daar lokaal invulling aan geven."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Baarnaars met een beperking ondersteunen we bij het vinden van passend werk. Samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties zorgen we ervoor dat er (aangepaste) banen zijn. Als gemeente geven we het goede voorbeeld door zelf ook personen met een (arbeids)beperking in dienst te nemen."

 • Lijst Tinus Snyders: Eens
  Toelichting van de partij

  "VANzelfsprekend als het merendeel gedoemd gaat zijn, thuis te zitten& werk bieden, klop ook aan bij landelijke overheid aan.. die de boel toch enigszins verziekt heeft."

 • ChristenUnie-SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dat is inderdaad een verplichting van de gemeente. Het actief benaderen van de arbeidsmarkt door de gemeente kan verbeteren. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen in onze samenleving."

 • Voor Baarn: Eens
  Toelichting van de partij

  "De mogelijkheden voor deze groep mensen is op dit moment zeer ernstig beperkt en als gemeente moet je deze mensen blijven ondersteunen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

23. Maatschappelijke stage Extra belangrijk

Baarn moet vasthouden aan de verplichte maatschappelijke stage voor middelbare scholieren, ook nu die verplichting landelijk is afgeschaft.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Baarnse Onafhankelijke Partij: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • VVD: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De maatschappelijke stage maakt scholieren bewust van hun plek in de samenleving en dat het waardevol is elkaar, jong en oud, te helpen. De maatschappelijke stage is geen verplichting meer. Wij hopen dat Baarnse scholen de maatschappelijke stage voortzetten, maar vinden dat scholen het zelf flexibel mogen inzetten."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil de maatschappelijke stage vanuit de gemeente stimuleren, maar de school zelf mag bepalen of ze dit hun leerlingen aanbieden."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "CDA Baarn ziet het belang in van de maatschappelijke stage voor jongeren. Door hun directe omgeving op een andere manier te leren kennen en een actieve bijdrage te leveren aan de samenleving ontwikkelen zij o.a. een besef van normen en waarden. Het is echter niet aan de gemeente om dit af te dwingen. Wel wil CDA Baarn scholen helpen als zij dit tot een onderdeel van hun lesprogramma maken."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks vindt het belangrijk dat scholieren midden in de samenleving staan. De maatschappelijke stages door leerlingen van het voortgezet onderwijs dragen hieraan bij en blijken bovendien een bron voor nieuwe vrijwilligers. In samenwerking met onderwijs, vrijwilligerscentrale, en instellingen worden deze stages gecontinueerd."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We laten scholen graag vrij in de keuze of ze een maatschappelijke stage willen organiseren. De verplichting is al enkele jaren geleden landeijk afgeschaft en bij sommige Baarnse scholen is de stage behouden. Anderen passen het kennismaken met maatschappelijke organisaties op een andere manier in het schoolprogramma in. Wat de PvdA betreft behouden we deze vrijheid voor scholen. Ook om hen niet met allerlei verplichtingen op te zadelen."

 • Lijst Tinus Snyders: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Verplichten kan toch helemaal niet, werkt niet. "

 • ChristenUnie-SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente kan het niet verplichten, maar kan bij het onderwijs wel een lans breken voor de maatschappelijke stage. We vinden het voor zowel de leerling in zijn/haar persoonlijke ontwikkeling, als voor de samenleving, meerwaarde bieden."

 • Voor Baarn: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij zien dit als de verantwoordelijkheid van de scholen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

24. Openingstijden Extra belangrijk

Winkeliers in Baarn moeten zelf kunnen bepalen tot hoe laat ze ’s avonds openblijven.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Baarnse Onafhankelijke Partij: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Winkeliers moeten ZELF KUNNEN BEPALEN tot hoe laat ze open zijn. En zelf de afweging maken of het lonend is. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 heeft destijds het initiatief genomen voor verruiming van de vrijstelling, en deze mag nog ruimer worden."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ondernemers hebben vrijheid nodig om te kunnen ondernemen. Niet te veel beperkingen opleggen. Ondernemers hebben er zelf belang bij samen te werken en chaos te voorkomen."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ondernemers kunnen hun eigen openingstijden bepalen die past bij hun bedrijfsvoering. Dit mag uiteraard niet tot onaanvaardbare overlast leiden."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wat de PvdA betreft krijgen winkeliers zelf de mogelijkheid om open te gaan op de momenten dat zij open willen zijn. Een beperking van de openingstijden door de overheid vinden we niet meer van deze tijd. Een winkelier mag zijn openingstijden afstemmen op de behoefte van zijn consument."

 • Lijst Tinus Snyders: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ieder heeft zijn rust nodig, open blijven is geen verplichting maar als winkels aanloop weten te genereren ‘s avonds prima, ieder heeft zo met zichzelf & elkaar het eigen af te wegen BELANG."

 • ChristenUnie-SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De mogelijkheden binnen de winkeltijdenwet zijn al ruim genoeg. We mogen winkeliers ook wel een beetje helpen om tijdig hun rustmomenten te kunnen hebben. "

 • Voor Baarn: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ondernemer de vrijheid geven om te ondernemen, maar er samen voor waken dat het leuk blijft. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

25. Coffeeshop Extra belangrijk

In Baarn moet een coffeeshop kunnen komen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Baarnse Onafhankelijke Partij: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Geen prioriteit."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn als liberalen voor VRIJE VESTIGING VAN WINKELS EN BEDRIJVEN maar gezien de te verwachten overlast en mogelijke criminaliteit die een coffeeshop aantrekt, zouden wij een dergelijke vestiging in Baarn niet aanmoedigen."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil de verkoop van cannabis reguleren. Dit maakt een eind aan de huidige gedoogsituatie. Door het reguleren van de voor- en achterdeur van de coffeeshop beperk je de gezondheidsrisico’s, bespaar je op politiecapaciteit en verhoog je de algemene veiligheid."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Geen coffeeshop in Baarn. Drugsgebruik en criminaliteit gaan vaak hand in hand. CDA Baarn wil alle inwoners van Baarn, en met name kwetsbare jongeren, beschermen tegen de gevaren van drugsgebruik. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks ziet een coffeeshop als een vorm van horeca. Indien een coffeeshop zich netjes aan de regels houdt en geen overlast veroorzaakt, vinden wij dat we dit, net als andere horeca, moeten toestaan."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA is geen tegenstander van softdrugs, maar de drugs die in coffeeshops verkocht wordt gaat steeds meer richting harddrugs. En omdat teelt nog niet legaal is brengt een coffeeshop altijd illegale activiteiten met zich mee aan de achterdeur. "

 • Lijst Tinus Snyders: Eens
  Toelichting van de partij

  "Indien behoefte, OK."

 • ChristenUnie-SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij staan voor een gezonde samenleving. De producten die hier verstrekt worden staan haaks op die kernwaarde. "

 • Voor Baarn: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Eerst de aanvoer (inkoop) van de wiet legaliseren, zodat ook de kwaliteit gewaarborgd wordt om zodoende de criminaliteit buiten de deur te houden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat